Rabu, 19 Mei 2010

Mbah Ahmad Alim ( Sayyid Ahmad Muhammad Alim ) Bulus Purworejo / Pustaka Bangun Bahasa Jawa / Ravie Ananda

PUSTAKA BANGUN


Nyariosaken Riwayat saha Silsilah turunipun
Sayyid Ahmad Muhammad Alim
( Mbah Kyai Ahmad Alim )
Bulus Purworejodipunserat ulang lan dipunjangkepi dening :
Sayyid R. Muh. Ravie Ananda
Kebumen
BEBUKA

Buku alit punika kaparingan asma “ Pustaka Bangun “, dipunanggit dinten Rebo Legi 25 Robingulakhir 1387 H utawi 02 Agustus 1967 dening Kyai Sayyid R. Damanhuri, Kyai Sayyid Dahlan Baabud, Kyai Sayyid Agil Baabud, Haji Syamhudi, R. Darmowarsito , R. Ali MS, R. Muh. Siroj ugi panitia choul sanesipun kanti ngempalaken riwayat saking pra putrawayah turunipun Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim ( Mbah Ahmad Alim Bulus ) kanti penyelidikan sejarah ingkang kuat, awujud sumber – sumber kawontenan ing sejarah.
Buku punika isi sesorah ingkang kawaos dening Kyai Sayyid R. Damanhuri Pangenjurutengah Purworejo, wonten parepatan khoulipun Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim suwargi, ingkang ka 125 tahun, mapan wonten ing serambi Masjid Bulus Purworejo, dinten Kemis Paing jam 11.30 WIB, tanggal 2 Jumadilakhir 1387 H utawi 7 September 1967, wonten sakngajengipun pos darah Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim kirang langkung 300 tiyang.
Buku punika dipunserat ulang lan dipunsampurnakaken sarta dipunhimpun malih silsilahipun dening Sayyid R.Muhammad Ravie Ananda ( tedhak turunipun Mbah Ahmad Alim ingkang kaping pitu ( 7 ) saking garwa Kalibening ) ingkang mapan wonten ing Jl. Garuda 13 Kebumen, wonten ing dinten Selasa Kliwon, tanggal 03 Mei 2005. Saking usulipun pra darah Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim, buku supados kacetak kanti sederhana, supados saged dipunwaos dening pra putrawayah turunipun ingkang mbetahaken.

Sanajan sampun kataliti kanti ngatos – atos ananging dhumateng para maos ingkang manggihi kalepatanipun silsilah, mugi kersaha maringi pawartos dhateng :
1. Sayyid R. Muhammad Ravie Ananda, Jl. Garuda 13 Kebumen, utawi dhateng ;
2. KH. Sayyid R. Salim Al Mator, Jatisari Kebumen, utawi dhateng ;
3. Kyai Sayyid R. Khumsosi Al Mator, Jatisari Kebumen, utawi dhateng :
4. KH. Sayyid R. Muh. Nawawi Hisyam ( Gus Wawi ), Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Adikarso Kebumen, utawi dhateng ;
5. Kyai Sayyid R. Muhammad Taslim Tirip, lan saged ugi dhateng ;
6. Sayyid R. Abdurrohman ( Pak Dur Manten Lurah Bulus Purworejo ).

Dhumateng pra putrawayah turunipun ingkang dereng kaserat wonten ing mriki, kula aturi nerasaken seratanipun piyambak – piyambak lan kersaha maringi pawartos dhumateng kawula wonten alamat Jalan Garuda 13 Kebumen, kagem njangkepi seratan silsilah wonten ing buku seratan Kulawarga Ageng Sayyid Ahmad Muhammad Alim Bulus Purworejo.

Wasana mugiya Buku “ Pustaka Bangun “ punika sageda manfangati kagem Panjenengan sami.

Kebumen, 03 Mei 2005


Sayyid R. Muhammad Ravie Ananda
Riwayatipun Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim dipunwiwiti saking wiosipun lan silsilahipun.

Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim kababaraken wonten ing Afdeling Ledok ( Wonosobo ) wonten ing warsa 1562 M. Miturut riwayat silsilahipun, Panjenenganipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim punika tedakturunipun Kanjeng Rasul Muhammad SAW ingkang kaping 32.

Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim putranipun ;
1. R. Singosuto, Mojotengah Garung Wonosobo, ibni
2. R. Alim Marsitojoyo, Mojotengah Garung Wonosobo, ibni
3. R. Martogati, Wonokromo, Garung Wonosobo, ibni
4. R. Dalem Agung, Mojotengah, Garung Wonosobo, ibni
5. RA. Dilem Bandok, Wonokromo, Garung Wonosobo, ibni
6. RA. Nyai Bekel, Karangkobar Banjarnegara, ibni
7. RA. Nyai Segati / Pangeran Bayat, Tegalsari Garung Wonosobo, ibni
8. Sunan Kudus, ibni
9. Syarifah ( garwanipun Sunan Ngudung ), ibni
10. Sunan Ampel, ibni
11. Maulana Malik Ibrahim, ibni
12. Syekh Jumadil Kubro, Pondok Dukuh Semarang, ibni
13. Ahmad Syah Jalal ( Jalaluddin Khan ), ibni
14. Abdullah ( al - Azhamat ) Khan, ibni
15. Abdul Malik ( Ahmad Khan ), ibni
16. Alwi Ammi al - Faqih , ibni
17. Muhammad Shahib Mirbath, ibni
18. Ali Khali' Qasam, ibni
19. Alwi ats - Tsani, ibni
20. Muhammad Sahibus Saumiah, ibni
21. Alwi Awwal, ibni
22. Ubaidullah, ibni
23. Ahmad al - Muhajir, ibni
24. Isa ar - Rummi, ibni
25. Muhammad al - Naqib, ibni
26. Ali al - Uraidhi, ibni
27. Ja'far ash - Shadiq, ibni
28. Muhammad al - Baqir, ibni
29. Ali Zainal Abidin, ibni
30. Husein, ibni
31. Sayyidatina Fatimah, Ra, ibni
32. Rosulullah Muhammad S. A. W
Nalika timur, Sayyid Ahmad Muhammad Alim tindak ngaos dhateng Pekalongan wonten ngarsanipun Ulami Ageng ngantos sakwatawis dangu. Sakcekapipun wonten ing Pekalongan, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng tindak dhateng Mekah kagem nglampahi haji lan nerasaken anggenipun ngaos babagan agami Islam. Sayyid Ahmad Muhammad Alim mukim ngantos dangu wonten ing Mekah lan dados ulami ageng ingkang ngalap Tarekat Syatariyah. Sakkonduripun saking Mekah, Panjenenganipun lajeng lenggah wonten ing kampung Krapyak kitha Pekalongan ingkang pernah Ler. Wonten ing mriku, Sayyid Ahmad Muhammad Alim hanggantosi gurunipun ngantos dumugi krama lan peputra ingkang sakpunika pra turunipun kathah ingkang kasebat Basaiban, kadosta : Sayyid Abu Tolib, Sayyid Toha lan sanes- sanesipun. Pra turunipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim ugi wonten ingkang dados Bupati Magelang, inggih punika Raden Tumenggung Danu Sugondo, ingkang rayinipun ugi dados Bupati Purworejo ingkang asma Raden Tumenggung Chasan Danuningrat. Saking Pekalongan, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng pindhah dhateng Wonosobo, sebab saking pamundhakipun pra murid. Sepindah Panjenenganipun lenggah wonten ing dhusun Cekelan kecamatan Kepil. Wonten ing mriku, Sayyid Ahmad Muhammad Alim yasa pesantren awujud pondhok lan mesjid ingkang sak priki taksih wujud lan makmur ( dipunbiyantu dening besanipun ingkang asma Raden Tumenggung Bawad ( pensiunan ) Wirandhaha, priyagung saking Ngayogjakarta ( pesarehanipun wonten ing Jambean, Blimbingan, Bruno ) / ramanipun Kyai Tolabudin Paguan Kaliboto. Sayyid Ahmad Muhammad Alim ugi ngangkat pasedherekan kaliyan Kyai Karang Malang ( pesarehanipun wonten ing Bruno ) / ramanipun Kyai Imam Puro ( Kyai Ngemplak ). Dipuncariosaken bilih Panjenenganipun Kyai Karang Malang lan Tumenggung Wirandhaha sami bektaaken taneman karemenanipun saben – saben rawuh wonten ing dalemipun. Kyai Karang Malang bekta wit Jambe ingkang dados karemenanipun Tumenggung Wirandhaha, wondene Tumenggung Wirandhaha mbekta wit Aren ingkang dados karemenanipun Kyai Karang Malang. Sadaya kanti dipunpanggul piyambak – piyambak.

Saking dhusun Cekelan, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng pindhah dhateng dhusun Gunung Tawang kecamatan Selomerto Wonosobo. Wonten ing mriku Panjenenganipun ugi yasa pesantren awujud pondhok lan mesjid. Saking Gunung Tawang, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng pindhah mangaler ngantos dumugi caketipun dhukuh Kendal Mangkang, petilasanipun Kyai Ageng Gribig saking Klaten Surakarta nalika damel pertahanan wekdal merangi Walandhi dhateng Batavia ( Jakarta ). Saking Kendal Mangkang, Panjenenganipun lajeng pindhah mangetan dumugi dhusun Candiroto, ananging mboten kacarios anggenipun yasa pesantren wonten ing mriku. Saking dhusun Candiroto, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng pindhah dhateng dhusun Traji, dunungipun wonten ing sakleripun Parakan Temanggung, caketipun dhusun Mandensari. Wonten ing dhusun Traji, Panjenenganipun ugi yasa pesantren ingkang dumugi sakpunika taksih. Saking dhusun Traji, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng lenggah sekedhap wonten ing dhusun Bulu Salaman. Wonten ing dhusun Bulu, Panjenenganipun ugi yasa pesantren ( dipunbiyantu dening Kyai Muhyi Bulu ). Pesantren wau dumugi sakpunika ugi taksih. Saking dhusun Bulu, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng pindhah dhateng dhusun Pacalan, sebab saking panyuwunanipun murid ( setunggaling mantri polisi ) amargi dhusun Pacalan wekdal semanten mboten aman. Saksampunipun dipunlenggahi dening Sayyid Ahmad Muhammad Alim, dhusun punika wau lajeng aman. Wonten ing Pacalan, Panjenenganipun ugi yasa pesantren ingkang dumugi sakpunika taksih. Saking dhusun Pacalan, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng pindhah dhateng dhusun Nglegok Baledono Purworejo. Panjenenganipun nglenggahi tilas pesantrenipun Kyai Asnawi / Raden Tumenggung Djojomenduro ( putranipun Kyai Syamsiah, Pengulu Landrat / Pengadilan Negeri jaman Kejawen ingkang sumare wonten ing Pangenjurutengah ). Kacarios, bilih santri pondhokipun Kyai Asnawi wekdal semanten lajeng kathah. Saking dhusun Baledono, Sayyid Ahmad Muhammad Alim lejeng pindhah dhateng dhusun Kalikepuh Beji. Saking kathahipun murid, masjid kabekta dhateng Kalikepuh kanti dipungotong kemawon. Pindhahipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim dhateng Kalikepuh punika sekawit saking dhawuhipun Bupati Purworejo sepindah jaman Walandi ingkang asma RM. Tumenggung Tjokrodjojo ( saklajengipun asma Tjokronegoro ingkang pesarehanipun wonten ing Bulus ) ingkang wekdal samanten dipunsuwuni pitulungan dening Walandi amargi Walandi mboten saged tilem, sebab kuwatos menawi sakwekdal – wekdal dipunkraman dening Sayyid Ahmad Muhammad Alim sak muridipun. Saking Kalikepuh, Panjenenganipun lajeng kadhawuhan pindhah dhateng Bulus, ingkang wekdal samanten taksih awujud wana ingkang wonten bejinipun. Wana punika kasiar wingit amargi wonten ing beji punika wau wonten ingkang hambaureksa inggih punika siluman Bulus Pethak sakjodho. Sanesipun Siluman Bulus, wonten ing wana wau ugi kathah Simanipun ( macan ), Warak ( badak ), Andhapan ( celeng ), Brekasakan, Lelembut lan sanes- sanesipun ingkang sakwekdal – wekdal purun mrusa utawi mangsa dhateng manungsa. Mila panggenan wau wekdal semanten kawentar kanti sebutan “Jalma Mara Jalma Mati “. Pindhahipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim dhateng Bulus wau mboten sanes gadhah pikajeng supadhos Panjenenganipun sedha kamangsa kewan galak lan brekasakan utawi dipunprusa dening lelembut. Saking Asihipun Gusti Kang Maha Kuwaos, wonten ing papan punika Sayyid Ahmad Muhammad Alim tetep dipunparingi wilujeng. Wana ingkang wingit wau lajeng dipunbabad dening Sayyid Ahmad Muhammad Alim lan pra muridipun ingkang saking Pekalongan, Semarang, Salatiga, Magelang lan sanes – sanesipun ingkang cacahipun ngantos ewon lan lajeng dipundamel dhusun ngantos dumugi Tanggungmangu. Sak sampunipun dados dhusun, Panjenenganipun lajeng yasa pesantren awujud mesjid saha pondhok ingkang dumugi sakpunika taksih lan makmur ( sakmangke nami pondok pesantren Al Iman ). Malah, berkahipun lajeng sumebar dados wontenipun pesantren ing pundi – pundi panggenan ing Purworejo. Wiwit wekdal semanten panggenan punika lajeng kaparingan asma dhusun Bulus. Kacarios, bilih Sayyid Ahmad Muhammad Alim pindhah panggenan ngantos kaping 28.

Sayyid Ahmad Muhammad Alim mucal ngaos Tarekat Syatariyah. Bakdha ngaos, pra murid lajeng dipundhawuhi nyambut damel. Wonten ingkang babad wana ngantos dados dhusun lajeng dipundhawuhi damel griya perlunipun kagem dipunpanggeni. Wonten ugi ingkang nyambut damel punapa biasanipun. Murid ingkang saking Pekalongan sami ngebang sinjang, pramila jaman semanten lajeng kawentar bilih dhusun Bulus punika panggenan Bang – bangan sinjang. Tiyang ingkang saking Banjarmasin sami nyambut damel mas – masan utawi dados tukang jam.

Sayyid Ahmad Muhammad Alim asring tirakat siyam mutih. Asring ugi Panjenenganipun mboten dhahar. Menawi dhahar, Sayyid Ahmad Muhammad Alim namung sepindah ing sedintenipun. Agemanipun asring warni Pethak. Asring ugi ngagem warni Gadhung. Sabukipun debog pisang. Menawi masuhi, sabunipun ngagem pace mateng. Sayyid Ahmad Muhammad Alim mboten nate dhahar ses ( rokok ), ananging ngganten. Dedegipun ageng inggil nglangkungi limrahipun tiyang ingkang ageng lan inggil. Swantenipun ageng. Penggalihipun legawa. Sholatipun sunat sedinten sedalu ngantos 35 rekaat. Menawi sholat Awabin, Sayyid Ahmad Muhammad Alim ngantos 20 rekaat. Menawi badhe sare, saksampunipun wiridan, Panjenenganipun kintu sahadat kaping 3 dhateng Gusti Ingkang Maha Welas, supadhos mbenjang menawi sakaratulmaut, wonten ing alam kubur lan wonten ing ara – ara mahsyar saged wilujeng lan angsal rahmatipun Kang Maha Welas.

Sayyid Ahmad Muhammad Alim ugi sanget anggenipun nyuwunaken dhateng Gusti Ingkang Maha Kuwaos supados pra turunipun lan pra muridipun saged dados tiyang ingkang soleh. Panjenenganipun ugi ngantos kersa nglampahi tapa pendhem, dipunpendhem kados dene mayit ngantos dumugi 40 dinten 40 ndalu. Panggenan mustaka manginggil dipunparingi bumbung bolong ingkang dipunlebeti bolah, perlunipun kagem margining nafas. Bolah wau wonten ing saben sonten dipundhedhet dening muridipun, lajeng Sayyid Ahmad Muhammad Alim mangsuli ndhedhet, tanda menawi Panjenenganipun taksih sugeng. Wonten ing saklebetipun tapa wau, Sayyid Ahmad Muhammad Alim pikantuk sasmita / ngalamat inggih punika kadhawuhan milih bendera tigang warni. Bendera punika wau awarni Pethak, Ijem, lan Abrit. Lajeng wonten swanten “ Milih Endi Kyai ? Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng milih ingkang warni Pethak. Saksampunipun Panjenenganipun wau milih, swanten wau lajeng maringi katerangan bilih “ Pethak wau pralambangipun amal soleh, menawi Ijem punika pralambangipun kasugihan, lan menawi Abrit punika pralambangipun Kapriyantunan “. Pramila, Panjenenganipun lajeng ngendika dhateng pra putra wayahipun, bilih “ Turunanku ora usah tirakat, sak uga gelem mantep anggone nglakoni ngaji, bakal diparingi dadi wong mulya dunya tumekane akherat”.

Sayyid Ahmad Muhammad Alim punika Ahli Nahwu, Fiqih, Tafsir lan Tasawwuf. Menawi ndalu, Panjenenganipun asring dipunjagi dening sima ngantos gangsal . Asring ugi dipunjagi dening warak. Kedadosan punika handadosaken dalem saktanemanipun aman. Pundi panggenan ingkang dipunanggep sangar dening umum, menawi sampun dipunambah dening Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng dados aman. Sinten kemawon, badeya jubliging piawon, menawi sampun tepang kaliyan Panjenenganipun, sedaya lajeng dados tiyang soleh. Pramila, kathah ingkang sami dherek menawi Panjenenganipun pindhah panggenan, amargi mboten saged pisah.

Sayyid Ahmad Muhammad Alim asring kemawon ngical. Asringipun wonten ing malem Jumuah, ananging wonten ing saklebetipun mesjid lajeng kapireng wonten swanten gemerung dikiran jamaah Syatariyah. Mila lajeng kathah brekasakan wana ingkang sami hanjagi. Satengah riwayat nyariosaken bilih swanten dikir wau taksih saged kapireng wonten ing pesarehanipun kanti syarat nglampahi solat sunat lajeng maos Yasin.
Sayyid Ahmad Muhammad Alim saklaminipun lenggah ngantos dumugi wonten ing dhusun Bulus, tansah nuntun lampahing agami Islam ngantos sumebar ing sakindhenging daerah Purworejo. Berkahipun lajeng wontenipun pesantren ing Luning, Pacalan, Tirip, Maron, lan sanes – sanesipun.

Ingkang nerusaken tarekat Syatariyahipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim inggih punika Kyai Guru Luning Muhyidin Arrofi’i ( putranipun Kyai Nur Iman Mlangi kaliyan garwa Putri Cina ) lan Kyai Muhammad Alim Maron ( putranipun ). Kyai Muhammad Alim Maron ugi sampun nate dipuncepeng dening Walandi amargi nglampahi tarekat Syatariyah kados dene Sayyid Ahmad Muhammad Alim Bulus ( keng Rama ).

Sayyid Ahmad Muhammad Alim kagungan badal kalih, inggih punika :
1. Ngumar
2. Haji Toha, ananging saksurutipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim, Panjenenganipun lajeng kesah dhateng Singapura mucal babagan tarekat Satariyah wonten ing mrika.

Makaten ugi kahtah pra murid ingkang saksurutipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng sami wangsul. Punika handadosaken dhusun Bulus wekdal semanten lajeng suwung ( fatroh ) kirang langkung tigang ( 3 ) taunan. Lajeng wonten pitulunganipun Gusti Ingkang Maha Mirah lumantar RM. Tjokrodjojo ( Tjokronegoro ), Bupati I Purworejo, ingkang dhawuh dhateng ulami ingkang lenggah wonten ing kampung Madijokusuman Purworejo ingkang asma R. Syarif Ali supados nglenggahi dhusun Bulus. Siti pesantren punika wau lajeng kawakafaken dhateng ingkang mengkoni supadhos nerusaken.

Bab Perjuangan
Sayyid Ahmad Muhammad Alim punika jiwa perjuanganipun sanget ageng. Nalika jaman Sultan Agung Hanyakrakusuma merangi Walandi dhateng Batavia ( Jakarta ) ingkang wekdal semanten dipunpimpin dening Kyai Ageng Gribig Klaten Surakarta, Panjenenganipun ngaturaken pra nem – nemanipun lan kadadosaken prajuritipun Kyai Ageng Gribig.

Jamanipun Pangeran Diponegoro ( RM. Antawirya ) inggih sami kaliyan jaman Sultan Agung Hanyakrakusuma. Kanti alus sanget Sayyid Ahmad Muhammad Alim hambiyantu Pangeran Diponegoro kanti ngaturaken pra nem – nemanipun dhateng pertahanan Magelang, Bagelen, ingkang kapimpin dening Raden Tumenggung Djojomustopo ( ingkang sumare wonten ing Sindurejan ) lan R. Syamsiyah ( Pengulu Landrat Pangenjurutengah ).

Lereping Perang, Sayyid Ahmad Muhammad Alim ugi taksih nerusaken perjuanganipun. Saksampunipun negari dipunkuwaosi dening Walandhi, Panjenenganipun ngajengaken tuntutan hukuman, amargi Walandi anggenipun mejahi tiyang Jawi ingkang kacepeng wekdal semanten kanti dipunpentheng, lan dipuntemporongaken surya, lajeng dipuncor timah. Kados wonten ing Kedung Lo kilen Tanggung Purworejo. Tuntutanipun Sayyid Ahamd Muhammad Alim dipuntampi dening Walandi, lajeng ukuman dipun gantos kanti nindakaken ukuman picis wonten ing Bong Cina. Sayyid Ahmad Muhammad Alim lajeng ngajengaken tuntutan malih lan dipuntampi. Ukuman lajeng dipun gantos kanti nindakaken ukuman gantung. Sedaya tuntutanipun kabantu dening Kyai Guru Luning Muhyidin Arrofi’i. Menawi badhe tindak ngajengaken tuntutan, Sayyid Ahmad Muhammad Alim dhahar ganten rumiyin, lajeng ngagem busana Pethak utawi Gadhung. Tindakipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim kanti dipuntandhu amargi saking sepuhipun. Walandi mastani bilih Sayyid Ahmad Muhammad Alim punika dados Lidipun Pengadilan.

Sayyid Ahmad Muhammad Alim surut wonten ing dinten Jumuah Pahing tanggal 1 Jumadilakhir taun B 1262 Hijriyah / 1842 M wonten ing yuswa kirang langkung 280 taun. Panjenenganipun dipunsarekaken wonten ing Kilen pangimaman mesjid Bulus.

Kebumen, 03 Mei 2005


Sayyid R. Muh. Ravie AnandaSilsilah pra Turunipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim

TEDHAK KAPING SEPINDAH ( 1 )

Garwa Kalibening Wonosobo peputra :
1. Sayyidah Nyai Tolabudin Paguan Kaliboto Purworejo
2. Sayyidah Nyai Khasanadi Munggang Kreteg Wonosobo
3. Kyai Sayyid Ngabduljalal Bulu Salaman Magelang
4. Kyai Sayyid Mualim Pancalan Loano Purworejo

Garwa Banyuurip Purworejo peputra :
1. Kyai Sayyid Rofingi Sorogenen Purworejo
2. Sayyidah Nyai Zaenul Ngalim Greges Tembarak Temanggung

Garwa Kedung Dowo peputra :
1. Kyai Sayyid Muhammad Alim Maron Loano Purworejo
2. Kyai Sayyid Muhammad Zein ( Zain Al Alim ) Solotiyang Purworejo

Garwa Syarifah ( ibni Nyai Tumenggung Kasan Munadi ibni Tumenggung Dipodirjo I ibni Prabu Nunding Pamekas Pajajaran : kacarios mboten peputra )

Tumenggung Kasan Munadi. Tumenggung Kasan Munadi punika putranipun Habib Alwi bin Habib Abdullah bin Muchsin Ba’abud Khorbasani. Habib Alwi hanggarwa Tilas garwanipun ( Randanipun ) Sultan Hamengkubuwana I, lajeng peputra Raden Tumenggung Kasan Munadi ingkang saklajengipun hanggarwa salahsetunggal Putrinipun Sultan Hamengkubuwana II ingkang asma Bendara Raden Ayu Samparwadi lan salahsetunggal Putrinipun Raden Tumenggung Dipodirjo I. Raden Tumenggung Kasan Munadi kaliyan garwa putrinipun Tumenggung Dipodirjo I lajeng peputra Syarif ( Sayyid ) Ali lan Syarifah. Syarif Ali punika lajeng peputra Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad peputra Sayyid Dahlan Baabud ( sumare wonten sakwingkingipun Masjid Kauman Purworejo ) lan Sayyid Agil Baabud Purworejo ( sumare wonten sakwingkingipun Masjid Bulus Purworejo ). Wondene Syarifah lajeng dados garwa terakhiripun Mbah Sayyid Ahmad Muhammad Alim Bulus Purworejo ingkang kacarios mboten peputra.
TEDHAK KAPING KALIH ( 2 )

1. Sayyidah Nyai Tolabudin peputra :
1. 1. Kyai Sayyid Taslim Tirip Gebang Purworejo
1. 2. Kyai Sayyid Ahmad Husen Paguan Kaliboto Purworejo

2. Nyai Khasanadi Munggang ( Nyai Gentong ), dados garwanipun Kyai Ngali Markhamah Bendosari Sapuran Wonosobo ananging mboten kapanjang, lajeng kagarwa dening Kyai Chasanadi lan peputra :
2.1. Sayyidah Nyai Murdaqoh Krakal Kreteg Wonosobo
2.2. Sayyidah Nyai Pencil Kreteng Wonosobo

3. Kyai Sayyid Ngabduljalal Bulu Salaman
Garwa I peputra :
3.1. Kyai Sayyid Bughowi Ngentos Muntilan Magelang
3.2. Kyai Sayyid Imron Krumpakan Kajoran Magelang
3.3. Kyai Sayyid Ngabdul Jalil Bulu Salaman Magelang
3.4. Sayyidah Nyai Chayat Bulu Salaman Magelang
3.5. Sayyidah Nyai Ngabdullah Bulu Salaman Magelang
3.6. Kyai Sayyid Ngabdul Ngalim Bulu Salaman Magelang
3.7. Sayyidah Nyai Ngabdul Kodir Kedung Lumpang Salaman Magelang

Garwa Putri Patih Dipodirjo Purworejo peputra :
3.8. Sayyidah Nyai Ngabdullah Solotiyang Loano Purworejo
3.9. Sayyidah Nyai Syekh Yusuf Solotiyang Loano Purworejo
3.10. Kyai Sayyid Jakfar Naib Banyuasin Loano Purworejo

4. Kyai Sayyid Mualim Pacalan peputra :
4.1. Sayyid Imam Jaed Jagir Bruno Purworejo
4.2. Kyai Sayyid Ngabdul Murid Greges Tembarak Temanggung
4.3. Sayyidah Nyai Ngabdullah Faqih Gintung Gebang Purworejo
4.4. Sayyid R. Ng. Joyodirjo Salamkanci Bandongan Magelang
4.5. Sayyid Haji Dachlan Greges Tembarak Temanggung
4.6. Sayyidah Nyai Muhammad Rustam Pacalan Loano Purworejo
4.7. Sayyidah Nyai Ngabdulmanan Pacalan Loano Purworejo
4.8. Sayyidah Nyai Tumpak Terasan Bandongan Magelang

5. Kyai Sayyid Rofingi Sorogenen peputra :
5.1. Sayyidah Nyai Syuhadak Purwodadi Banjarnegara
5.2. Kyai Sayyid Ahmad Junus Bulus
5.3. Kyai Sayyid Batang Pekalongan
5.4. Ayah Kyai Sayyid Dachlan Sorogenen Purworejo

6. Sayyidah Nyai Zainul Ngalim Greges tembarak Temanggung peputra :
6.1. Sayyidah RA. Nyai Ngabdul Chalim Greges Tembarak Temanggung
6.2. Sayyidah RA. Nyai Ngabdullah Faqih Wonosobo
6.3. Sayidah RA. Nyai Ngabdul Murid Greges Tembarak Temanggung7. Kyai Sayyid Muhammad Alim Maron peputra :
7.1. Kyai Sayyid Belah Kedungwot ( Ambal Pucang ) Kebumen
7.2. Kyai Sayyid Ngusman Gambasan Tembarak Temanggung
7.3. Kyai Sayyid Ngabdullah Cekelan Tembarak Temanggung
7.4. Sayyidah Nyai Juwar Maron
7.5. Kyai Sayyid Ahmad Maron ( seda timur )
7.6. Kyai Sayyid Ridwan Maron ( seda timur )
7.7. Kyai Sayyid Siroj Maron
7.8. Kyai Sayyid Nawawi Cacaban Kaliboto Purworejo
7.9. Sayyidah Nyai Sayuti Tegalarung Parakan Temanggung
7.10. Sayyidah Nyai Maimun ( Sabilan ) Bulus Gebang Purworejo
7.11. Sayyidah Nyai Chotimah ( Kyai Bakri ) Kalongan Loano Purworejo
7.12. Kyai Sayyid Ngadnan Parakan Temanggung

8. Kyai Sayyid Muhammad Zein ( Zain Al Alim ) Solotiyang peputra :
8.1. Sayyidah Nyai Haji Ngali Pabean Muntilan Magelang
8.2. Sayyidah Nyai Suchemi Pangenjurutengah Purworejo
8.3. Sayyidah Nyai Ngabdullah Faqih Sutoragan Kemiri Purworejo
8.4. Sayyidah Nyai Kalisuren Kreteg Wonosobo
8.5. Sayyidah Nyai Ngabdul Majid I Grabag Magelang
8.6. Sayyidah Nyai Ngabdul Majid II Grabag Magelang
8.7. Kyai Sayyid Daldiri Solotiyang ( seda timur )
8.8. Kyai Sayyid Fadil Solotiyang Loano Purworejo
8.9. Sayyidah Nyai Badar Solotiyang Loano Purworejo

TEDHAK KAPING TIGA ( 3 )

1. Kyai Sayyid Taslim Tirip Gebang Purworejo (garwanipun Kyai Taslim saking Luning, Bulus, Kaliwatu lan satunggal dereng dipunmangertosi asalipun )
Garwa Fatimah ( saking luning putrinipun Kyai Guru Luning Muhyidin Arrofi’i ) peputra :
1.1. Kyai Sayyid RM. Abdurrohman Tirip Purworejo
1.2. Sayyidah RA. Jamilah ( Nyai Ibrahim Pengulu Landrat Kebumen )
1.3. Sayyidah RA. Aisyah Kyai Abu Sujak Kemiri
1.4. Kyai Sayyid RM. Abdurrohim
1.5. Sayyidah RA. Suyud / Kyai Suyud Karangrejo Kutoarjo

Garwa sanesipun Nyai Fatimah peputra :
1.6. Sayyidah Nyai Murtaman ( Lubang Butuh )
1.7. Kyai Sayyid Abdullah Sajad ( Pengulu Kebumen )
1.8. Kyai Sayyid Ibrahim Pituruh
1.9. Kyai Sayyid Dullah Ngusman Singapura / Malaysia
1.10. Kyai Sayyid Dullah Feqih Gintungan
1.11. Kyai Sayyid Abdul Qohir Tirip
1.12. Kyai Sayyid Abdul Mukti Bruno
1.13. Kyai Sayyid Zaet Tirip
1.14. Sayyidah Nyai Maemunah ( Kyai Yusuf Sucen )
1.15. Kyai Sayyid Arsan

2. Kyai Sayyid Ahmad Husen Paguan Kaliboto Purworejo peputra :

3. Sayyidah Nyai Murdaqoh Krakal Kreteg Wonosobo peputra :

4. Sayyidah Nyai Pencil Kreteng Wonosobo peputra :

5. Kyai Sayyid Bughowi Ngentos Muntilan Magelang peputra :

6. Kyai Sayyid Imron Krumpakan Kajoran Magelang peputra :

7. Kyai Sayyid Ngabdul Jalil Bulu Salaman Magelang peputra :

8. Sayyidah Nyai Chayat Bulu Salaman Magelang peputra :

9. Sayyidah Nyai Ngabdullah Bulu Salaman Magelang peputra :

10. Kyai Sayyid Ngabdul Ngalim Bulu Salaman Magelang peputra :

11. Sayyidah Nyai Ngabdul Kodir Kedung Lumpang Salaman Magelang peputra :

12. Sayyidah Nyai Ngabdullah Solotiyang Loano Purworejo peputra :

13. Sayyidah Nyai Syekh Yusuf Solotiyang Loano Purworejo peputra :

14. Kyai Sayyid Jakfar Naib Banyuasin Loano Purworejo peputra :

15. Sayyid Imam Jaed Jagir Bruno Purworejo peputra :

16. Kyai Sayyid Ngabdul Murid Greges Tembarak Temanggung peputra :

17. Sayyidah Nyai Ngabdullah Faqih Gintung Gebang Purworejo peputra :

18. Sayyid R. Ng. Joyodirjo Salamkanci Bandongan Magelang peputra :

19. Sayyid Haji Dachlan Greges Tembarak Temanggung peputra :

20. Sayyidah Nyai Muhammad Rustam Pancalan Loano Purworejo peputra :

21. Sayyidah Nyai Ngabdulmanan Pancalan Loano Purworejo peputra :

22. Sayyidah Nyai Tumpak Terasan Bandongan Magelang peputra :

23. Sayyidah Nyai Syuhadak Purwodadi Banjarnegara peputra :

24. Kyai Sayyid Ahmad Junus Bulus peputra :
24.1. Sayyid H. Musa Margoyoso Magelang
24.2. Sayyid H. Sulaiman Kalinongko ( Kulon Bulus )
24.3. Sayyid H. Hasan Bulus Purworejo

25. Kyai Sayyid Batang Pekalongan peputra :

26. Ramanipun Kyai Sayyid Dachlan Sorogenen Purworejo peputra :

27. Sayyidah RA. Nyai Ngabdul Chalim Greges Tembarak Temanggung peputra :

28. Sayyidah RA. Nyai Ngabdullah Faqih Wonosobo peputra :

29. Sayidah RA. Nyai Ngabdul Murid Greges Tembarak Temanggung peputra :

30. Kyai Sayyid Belah Kedungwot ( Ambal Pucang ) Kebumen peputra :

31. Kyai Sayyid Ngusman Gambasan Tembarak Temanggung peputra :

32. Kyai Sayyid Ngabdullah Cekelan Tembarak Temanggung peputra :

33. Sayyidah Nyai Juwar Maron peputra :

34. Kyai Sayyid Ahmad Maron ( seda timur )

35. Kyai Sayyid Ridwan Maron ( seda timur )

36. Kyai Sayyid Siroj Maron peputra :

37. Kyai Sayyid Nawawi Cacaban Kaliboto Purworejo peputra :

38. Sayyidah Nyai Sayuti Tegalarung Parakan Temanggung peputra :

39. Sayyidah Nyai Maimun ( Sabilan ) Bulus Gebang Purworejo peputra :

40. Sayyidah Nyai Chotimah ( Kyai Bakri ) Kalongan Loano Purworejo peputra :

41. Kyai Sayyid Ngadnan Parakan Temanggung peputra :

42. Sayyidah Nyai Haji Ngali Pabean Muntilan Magelang peputra :

43. Sayyidah Nyai Suchemi Pangenjurutengah Purworejo peputra :
43.1. Sayyidah Nyai Abdullah Faqih Jatiwangsan Kemiri Purworejo
43.2. Kyai Sayyid R. Damanhuri Pangenjurutengah

44. Sayyidah Nyai Ngabdullah Faqih Sutoragan Kemiri Purworejo peputra :

45. Sayyidah Nyai Kalisuren Kreteg Wonosobo peputra :

46. Sayyidah Nyai Ngabdul Majid I Grabag Magelang peputra :

47. Sayyidah Nyai Ngabdul Majid II Grabag Magelang peputra :

48. Kyai Sayyid Daldiri Solotiyang ( seda timur )

49. Kyai Sayyid Fadil Solotiyang Loano Purworejo peputra :
49.1. Isti Sangadah / Nyai Ali Tsani Kauman.

50. Sayyidah Nyai Badar Solotiyang Loano Purworejo peputra :

TEDHAK KAPING SEKAWAN ( 4 )

1. Kyai Sayyid RM. Abdurrohman Tirip Purworejo ( garwanipun kyai Sayyid R.Abudrrohman wonten kalih, ananging dereng dipunsumerepi asma – asmanipun. Garwa sepindah saking Sucen, garwa kaping kalih saking Bulus )
Garwa Sucen peputra :
1.1. Sayyidah RA. Roikhanah Plumbon
1.2. Sayyid R. Hadiyul Mustofa ( Haji Sucen )
1.3. Sayyid R. ? ( Ramanipun Fachrudin Kebumen )

Garwa Bulus peputra :
1.4. Sayyidah RA. Fatimah
1.5. Sayyidah Wardiyah ( mboten peputra )

2. Sayyidah RA. Jamilah ( Nyai Ibrahim Pengulu Landrat Kebumen ) peputra :

3. Sayyidah RA. Aisyah Kyai Abu Sujak Kemiri peputra :

4. Kyai Sayyid RM. Abdurrohim ( mbah Gebang ) ( garwanipun Kyai Sayyid R. Abdurrohim wonten kalih inggih punika RA. Baingah binti RM. H. Muhammad Nur bin Kyai Guru Luning ( kaliyan garwa Alang – alang Amba ) lan RA. Nafingah binti RM. Chamid Tritis bin Kyai Guru Luning ( kaliyan garwa Putri Lurah Kroyo ), ananging dereng dipunsumerepi pundi ingkang garwa sepindah lan pundi garwa ingkang kaping kalih ) :
Garwa I peputra :
4.1. Sayyid R. Mahasin
4.2. Sayyidah RA. Hasbiyah
4.3. Sayyid R. Khojin
4.4. Sayyid R. Baedowi
4.5. Sayyidah RA. Maksumah
4.6. Sayyid R. Abdullah

Garwa II peputra :
4.7. Kyai Sayyid R. Muhyi / Mukti alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi
4.8. RA. Munawaroh ( Sumatera, ngantos dumugi sakpriki dereng wonten pawartosipun )
4.9. KH. Sayyid R Sya'roni alm. Temurjo Purwoharjo Banyuwangi
4.10. Kyai Sayyid R. Abdal alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi
4.11. Kyai Sayyid R. Azhad alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi
4.12. Kyai Sayyid R. Hamdullah Buluagung Siliragung Banyuwangi
4.13. Kyai Sayyid Din alm.
4.14. Kyai Sayyid R. Fatkhan

5. Sayyidah RA. Suyud / Kyai Suyud Karangrejo Kutoarjo peputra :

6. Sayyidah Nyai Murtaman ( Lubang Butuh ) peputra :
6.1. Kyai Sayyid Habib ( Butuh lubang lor )

7. Kyai Sayyid Abdullah Sajad ( Pengulu Kebumen ) peputra :

8. Kyai Sayyid Ibrahim Pituruh peputra :

9. Kyai Sayyid Dullah Ngusman Singapura / Malaysia peputra :

10. Kyai Sayyid Dullah Feqih Gintungan peputra :
10.1. Kyai Sayyid Malkan

11. Kyai Sayyid Abdul Qohir Tirip ( garwanipun Mbah Sayyid Dulkohir wonten tiga )
Garwa sepindah peputra :
11.1. Sayyidah RA. Nyai Bandiyah
11.2. Sayyidah RA. Nur Rohmah
11.3. Sayyidah RA. Murlingah
11.4. Sayyid R. Khoidar

Garwa Nyai Muntofingah binti Kyai Abdul Mungid Pacalan mboten peputra

Garwa Nyai Sultoniyah binti Kyai Abdul Mungid Pacalan peputra ;
11.5. Sayyidah RA. Umi Salamah
11.6. Sayyid R. Bun Yamin

12. Kyai Sayyid Abdul Mukti Bruno peputra :

13. Kyai Sayyid Zaet Tirip ( garwanipun Kyai Sayyid Zaet wonten kalih )
Garwa Putri Termas peputra ;
13.1. Sayyid Nawawi
Garwa Syarifah Zaenab peputra;
13.2. Syarifah Barokah ( Baroroh )

14. Sayyidah Nyai Maemunah ( Kyai Yusuf Sucen ) peputra :
14.1. Sayyidah Sri / Kyai Mabrur Kutoarjo
14.2. Kyai Sayyid Muchtarom
14.3. Kyai Sayyid Machfudz

15. Kyai Sayyid Arsan peputra :

16. Sayyidah Nyai Abdullah Faqih Jatiwangsan Kemiri Purworejo peputra :

17. Kyai Sayyid R. Damanhuri Pangenjurutengah peputra :
17.1. Sayyidah Nyai Badarudin Guron Sindurejan
17.2. Sayyidah Nyai Muh. Mashuri Krobokan Semarang Barat

18. Sayyidah Isti Sangadah peputra :
18.1. Sayyid Mahmud Ali Kauman Kebumen
18.2. Sayyidah Isti Chamidah ( Nyai Syamsi Kauman Kebumen )

TEDHAK KAPING GANGSAL ( 5 )

1. Sayyidah RA. Roikhanah Plumbon peputra :
1.1. Sayyidah RA. Rughoyah / Makmun alm.
1.2. Sayyidah RA. Rofqoniyah / Kyai Matori alm.
1.3. Sayyid R. Sanusi alm.
1.4. Sayyid R. Sugeng alm.
1.5. Sayyid R. Dulkodir alm.

2. Sayyid R. Hadiyul Mustofa ( Haji Sucen ) peputra :
2.1. Mahzumi

3. Sayyid R. ? ( Ramanipun Fachrudin Kebumen ) peputra :
3.1. Fachrudin

4. Sayyidah RA. Fatimah
Garwa I / Jazuli peputra :
4.1. Sayyid. R. Mad Amin
4.2. Sayyidah RA. Rohmah
4.3. Sayyidah RA. Romlah
4.4. Sayyidah RA. Ruqoyah

Garwa II / Haji Siroj peputra :
4.5. Sayyidah RA. Zuhriyah
4.6. Sayyid R. Yazid
4.7. Sayyid R. Zahrowardi
4.8. Sayyidah RA. Nguluwiyah
4.9. Sayyid R. Zarnuji

5. Sayyidah Wardiyah ( mboten peputra )

6. Sayyid R. Mahasin peputra :

7. Sayyidah RA. Hasbiyah peputra :

8. Sayyid R. Khojin peputra :

9. Sayyid R. Baedowi peputra :

10. Sayyidah RA. Maksumah peputra :

11. Sayyid R. Abdullah peputra :

12. Kyai Sayyid R. Muhyi / Mukti alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi peputra :
12.1. Sayyid R. Muflih Perangan
12.2. Sayyid R. Muh. Miftah Perangan
12.3. Sayyid R. Mudatsir
12.4. Sayyidah RA. Muhsonah
12.5. Sayyidah RA. Mu'awah Seneporejo Siliragung
12.6. Sayyid R. Muzamil
12.7. Sayyidah RA. Mudzrikah
12.8. Kyai sayyid R. Munhamir Tamanagung Cluring Banyuwangi
12.9. Sayyidah Mustaqimah Sukorejo

13. RA. Munawaroh ( Sumatera ,ngantos dumugi sakpriki dereng wonten pawartosipun )

14. KH. Sayyid R Sya'roni alm. Temurjo Purwoharjo Banyuwangi peputra :
14.1. Sayyidah RA. Mutmainah
14.2. Sayyid R. Sairu
14.3. Sayyid R. Khamami
14.4. Sayyid R. Jami'ah
14.5. Sayyid R. Jauhar
14.6. Sayyid R. Halimi

15. Kyai Sayyid R. Abdal alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi peputra :

16. Kyai Sayyid R. Azhad alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi peputra :
16.1. Kyai Sayyid R. Mustofa Azhad Perangan
16.2. Kyai Sayyid R. Toha Azhad Merauke Irian Jaya
16.3. Kyai Sayyid R. Musta'in Azhad alm.
16.4. Kyai Sayyid R. M. Yasin Azhad Perangan
16.5. Sayyidah RA. Siti Aminah Azhad Ngadirejo Purwoharjo
16.6. Sayyidah RA. Siti Hanifah Azhad Perangan
16.7. Kyai Sayyid R. Halimu Shodiq Azhad Perangan
16.8. Kyai Sayyid R. Nur Hamid azhad Perangan

17. Kyai Sayyid R. Hamdullah Buluagung Siliragung Banyuwangi peputra :
17.1. Kyai Sayyid R. Ali Masngud Buluagung
17.2. Sayyidah RA. Sa'adah
17.3. Sayyid R. Zuhri
17.4. Sayyid R. Tasip

18. Kyai Sayyid Din alm. peputra :

19. Kyai Sayyid R. Fatkhan peputra :

20. Kyai Sayyid Habib ( Butuh lubang lor ) peputra :
20.1. Kyai Sayyid Ahmad Hisyam ( Kepil )

21. Kyai Sayyid Malkan peputra :
21.1. Kyai Sayyid Mustofa Gintungan

22. Sayyidah RA. Nyai Bandiyah peputra :
22.1. KH. Sayyid R. Hasyim
22.2. KH. Sayyid R. Nawawi Bantul ( putramantunipun Kyai Munawir Krapyak
Yogyakarta ( Kyai Munawir bin Kyai RM. Hasan Beshari bin Kyai Nur Iman Mlangi kaliyan garwa Gegulu ) )
22.3. Sayyidah RA. Musfiroh

23. Sayyidah RA. Nur Rohmah peputra :

24. Sayyidah RA. Murlingah peputra :
24.1. Sayyidah RA. Ambariyah
24.2. Sayyid R. Slamet Bahrudin
24.3. Sayyidah RA. Wiwik Atun Hasanah

25. Sayyid R. Khoidar peputra:

26. Sayyidah RA. Umi Salamah peputra :
26.1. Sayyidah RA. Taslimah
26.2. Sayyidah RA. Robingah
26.3. Kyai Sayyid R. Muhammad Taslim Tirip
26.4. Sayyid R. Ahmadi
26.5. Sayyid R. Sangid

27. Sayyid R. Bun Yamin peputra :
27.1. Sayyid R. Subro Malisi
27.2. Sayyidah RA. Siti Fatimah
27.3. Sayyid R. Gufron

28. Sayyid Nawawi peputra :

29. Syarifah Barokah ( Baroroh ) peputra :

30. Sayyidah Sri / Kyai Mabrur Kutoarjo peputra :
30.1. Kyai Sayyid Zakariya Lampung

31. Kyai Sayyid Muchtarom ( kaliyan garwa Nyai Johar ) peputra ;
31.1. Sayyid Malik
31.2. Sayyidah Rohmah ( seda timur )

32. Kyai Machfudz ( kaliyan garwa Nyai Rufingah lan Nyai Maryatun mboten peputra.

33. Sayyidah Nyai Badarudin Guron Sindurejan peputra :
33.1. Sayyidah RA. Ummulchasanah Mucharom Buluselatan 14 Semarang
33.2. Sayyid R. Sulachudin Pangenjurutengah
33.3. Sayyid R. Sakir Guron Purworejo
33.4. Sayyid R. Ashal 15 th seda
33.5. Sayyidah RA. Mustanganah 11 th seda
33.6. Sayyidah RA. Nurul Chasanah 9 th seda
33.7. Sayyid R. Harim 5 th seda
33.8. Sayyidah RA. Mustawidah Guron Purworejo
33.9. Sayyidah RA. Nurul Aini Guron Purworejo
33.10. Sayyid R. Harun Al Rasyid Guron Purworejo

34. Sayyidah Nyai Muh. Mashuri Krobokan Semarang Barat peputra :
34.1. Sayyid R. Wahid Ngusman Pangenjurutengah
34.2. Sayyidah RA. Isnaini Nurjanah Krobokan Semarang Barat
34.3. Sayyidah RA. Idah Choiriyah Krobokan Semarang Barat
34.4. Sayyid R. Sarofin Arbaah Krobokan Semarang Barat
34.5. Sayyidah RA. Chomsatun Krobokan Semarang Barat

35. Sayyid Mahmud Ali Kauman Kebumen peputra :
35.1. Sayyid Arif Mustofa
35.2. Sayyid R. Rohmat
35.3. Sayyidah RA. Nunik

36. Sayyidah Isti Chamidah / Nyai Syamsi Kauman Kebumen peputra :
36.1. Sayyid R. Muh. Sudjangi
36.2. Sayyid R. Sugeng Assyamsi
36.3. Sayyid R. Abdul Rozak
36.4. Sayyid R. Lukman Hakim
36.5. Sayyid R. Abdus Somad
36.6. Sayyid R. Muh. Mahfud
36.7. Sayyid R. Muh. Murtadlo

TEDHAK KAPING NEM ( 6 )

1. Sayyidah RA. Rughoyah / Makmun alm. peputra :
1.1. Sayyidah RA. Rokhimah
1.2. Sayyidah RA. Kharisoh
1.3. Sayyidah RA. Khotmah
1.4. Sayyidah RA. Halimah
1.5. Sayyidah RA. Honimah
1.6. Sayyidah RA. Soimah

2. Sayyidah RA. Rofqoniyah / Kyai Matori alm. peputra :
2.1. Kyai Sayyid R. Salim Almator
2.2. Sayyidah RA. Songidah
2.3. Sayyidah RA. Sangadatun Diniyah alm
2.4. Kyai Sayyid R. Khumsosi Al Mator 2.5. Sayyid R. H Makmuri Al Mator
2.6. Sayyid R. Muslim Al Mator

3. Sayyid R. Sanusi alm.
3.1. Sayyidah RA. Solekhah
3.2. Sayyidah RA. Salamah Prembun

4. Sayyid R. Sugeng alm.

5. Sayyid R. Dulkodir alm.

6. Mahzumi ( mboten peputra )

7. Fachrudin Kebumen ) peputra :

8. Sayyid. R. Mad Amin peputra :

9. Sayyidah RA. Rohmah peputra :

10. Sayyidah RA. Romlah peputra :

11. Sayyidah RA. Ruqoyah peputra :

12. Sayyidah RA. Zuhriyah peputra :

13. Sayyid R. Yazid peputra :

14. Sayyid R. Zahrowardi peputra :

15. Sayyidah RA. Nguluwiyah peputra :

16. Sayyid R. Zarnuji peputra :

17. Sayyid R. Muflih Perangan peputra :

18. Sayyid R. Muh. Miftah Perangan peputra :

19. Sayyid R. Mudatsir peputra :

20. Sayyidah RA. Muhsonah peputra :

21. Sayyidah RA. Mu'awah Seneporejo Siliragung peputra :

22. Sayyid R. Muzamil peputra :

23. Sayyidah RA. Mudzrikah peputra :

24. Kyai sayyid R. Munhamir Tamanagung Cluring Banyuwangi peputra :

25. Sayyidah Mustaqimah Sukorejo peputra :

26. Sayyidah RA. Mutmainah peputra :

27. Sayyid R. Sairu peputra :

28. Sayyid R. Khamami peputra :

29. Sayyid R. Jami'ah peputra :

30. Sayyid R. Jauhar peputra :

31. Sayyid R. Halimi peputra :

32. Kyai Sayyid R. Mustofa Azhad Perangan peputra :
32.1. Sayyid R. Ahmad Nasihudin Al Bahiri
32.2. Sayyidah RA. Latifah


33. Kyai Sayyid R. Toha Azhad Merauke Irian Jaya peputra :
33.1. Sayyid R. Habiburrohim
33.2. Sayyidah RA. Nihayatus Zuhriya

34. Kyai Sayyid R. Musta'in Azhad alm. peputra :

35. Kyai Sayyid R. M. Yasin Azhad Perangan peputra :
35.1. Sayyid R. Wafi
35.2. Sayyidah RA. A' lin Bil Hija

36. Sayyidah RA. Siti Aminah Azhad Ngadirejo Purwoharjo peputra :
36.1. Sayyid R. Ahmad Luqman Hakim
36.2. Sayyid R. Burhanudin Al Maki
36.3. Sayyid R. Abdurrahman
36.4. Sayyid R. Abdurrahim

37. Sayyidah RA. Siti Hanifah Azhad Perangan peputra :
37.1. Sayyid R. Utsman

38. Kyai Sayyid R. Halimu Shodiq Azhad Perangan peputra :
38.1. Sayyid R. Wildan Hadziqi

39. Kyai Sayyid R. Nur Hamid azhad Perangan peputra :
39.1. Sayyid R. Alan ' Adzim Al Aufa

40. Kyai Sayyid R. Ali Masngud Buluagung peputra :

41. Sayyidah RA. Sa'adah peputra :

42. Sayyid R. Zuhri peputra :

43. Sayyid R. Tasip peputra :

44. Kyai Sayyid Ahmad Hisyam ( Kepil ) peputra :
44.1. Sayyidah Nyai Siti Hafsoh

45. Kyai Sayyid mustofa Gintungan peputra :

46. KH. Sayyid R. Hasyim peputra :
46.1. Sayyidah RA. Nurhalimah Sukorejo
46.2. Sayyidah RA. Bastiyah
46.3. Kyai Sayyid R. Ahmad Saifudin Pekalongan
46.4. Sayyidah Siti Romlah Sulawesi
46.5. Kyai Sayyid R. Mubarok Sukorejo ( ponpes Roudlotul Hufadzil Quran )
46.6. Sayyid R. Imam Ghozali ( badal Kyai Sayyid R. Mubarok )


47. KH. Sayyid R. Nawawi Bantul ( putramantunipun Kyai Munawir Krapyak Yogyakarta ( Kyai Munawir bin Kyai RM. Hasan Beshari bin Kyai Nur Iman Mlangi kaliyan garwa Gegulu ) )
peputra :
47.1. Kyai Sayyid R. Ngasim
47.2. Sayyid R. Yasin
47.3. Sayyidah RA. Istiqomah
47.4. Sayyid R. Abdul Muqti
47.5. Sayyidah RA. Barokah
47.6. Sayyidah RA. Binti Nafiyah
47.7. Sayyidah RA. Umi Azizah
47.8. Sayyid R. Agus Salim
47.9. Sayyidah RA. Wardah
47.10. Sayyidah RA. Ulfah
47.11. Sayyidah RA. Zahiyah

48. Sayyidah RA. Musfiroh peputra :
48.1. Kyai Sayyid R. Husnin
48.2. Sayyidah RA. Masyitoh
48.3. Kyai Sayyid R. Muhsin

49. Sayyidah RA. Ambariyah peputra :

50. Sayyid R. Slamet Bahrudin peputra :

51. Sayyidah RA. Wiwik Atun Hasanah peputra :

52. Sayyidah RA. Taslimah peputra :

53. Sayyidah RA. Robingah peputra :

54. Kyai Sayyid R. Muhammad Taslim Tirip peputra :

55. Sayyid R. Ahmadi peputra :

56. Sayyid R. Sangid peputra :

57. Sayyid R. Subro Malisi peputra :

58. Sayyidah RA. Siti Fatimah peputra :

59. Sayyid R. Gufron peputra :

60. Kyai Sayyid Zakariya Lampung peputra :

61. Sayyid Malik peputra :

62. Sayyidah Rohmah ( seda timur )

63. Zawawi bin Kyai Kodir Ali Imran ( putra angkat )

64. Sayyidah RA. Ummulchasanah Mucharom Buluselatan 14 Semarang peputra :
65. Sayyid R. Sulachudin Pangenjurutengah peputra :

66. Sayyid R. Sakir Guron Purworejo peputra :

67. Sayyid R. Ashal 15 th seda

68. Sayyidah RA. Mustanganah 11 th seda

69. Sayyidah RA. Nurul Chasanah 9 th seda

70. Sayyid R. Harim 5 th seda

71. Sayyidah RA. Mustawidah Guron Purworejo peputra :

72. Sayyidah RA. Nurul Aini Guron Purworejo peputra :

73. Sayyid R. Harun Al Rasyid Guron Purworejo peputra :

74. Sayyid R. Wahid Ngusman Pangenjurutengah peputra :

75. Sayyidah RA. Isnaini Nurjanah Krobokan Semarang Barat peputra :

76. Sayyidah RA. Idah Choiriyah Krobokan Semarang Barat peputra :

77. Sayyid R. Sarofin Arbaah Krobokan Semarang Barat peputra :

78. Sayyidah RA. Chomsatun Krobokan Semarang Barat peputra :

79. Sayyid Arif Mustofa peputra :

80. Sayyid R. Rohmat peputra :

81. Sayyidah RA. Nunik peputra :

82. Sayyid R. Muh. Sudjangi peputra :

83. Sayyid R. Sugeng Assyamsi peputra :

84. Sayyid R. Abdul Rozak peputra :

85. Sayyid R. Lukman Hakim peputra :

86. Sayyid R. Abdus Somad peputra :

87. Sayyid R. Muh. Mahfud peputra :

88. Sayyid R. Muh. Murtadlo peputra :
TEDHAK KAPING PITU ( 7 )

1. Sayyidah RA. Rokhimah peputra :
1.1. Sayyidah RA. Siti Rohayati
2.2. Sayyid R. Imam Panuju
3.3. Sayyid R. Khoerudin
4.4. Sayyid R. Ardhy Sumardi
5.5. Sayyid R. Waluyo

2. Sayyidah RA. Kharisoh peputra :
2.1. Sayyidah RA. Nurul
2.2. Sayyidah RA. Retno
2.3. Sayyid R. Beni

3. Sayyidah RA. Khotmah peputra :
3.1. Sayyidah RA. Siti Fatonah
3.2. Sayyidah RA. Ade Sri Sugiarti
3.3. Sayyidah RA. Yuyun
3.4. Sayyid R. Guruh

4. Sayyidah RA. Halimah peputra :
4.1. Sayyid R. Aang Eka N
4.2. Sayyidah RA. Idza F. Nufus
4.3. Sayyidah RA. Nia Kurniawati
4.4. Sayyid R. Firman Nurul F.

5. Sayyidah RA. Honimah peputra :
5.1. Sayyid R. Muh. Ravie Ananda
5.2. Sayyidah RA. Aila Rezannia

6. Sayyidah RA. Soimah peputra :
6.1. Sayyid R. Arif Hidayat
6.2. Sayyidah RA. Titin Rahayuningsih
6.3. Sayyid R. Teguh Priyatno
6.4. Sayyidah RA. Nur Fatmawati
6.5. Sayyidah RA. Diyah Kurniasari

7. KH. Sayyid R. Salim Almator peputra :
7.1. Sayyid R. Tobagus Muslihudin Aziz
7.2. Sayyidah RA. Hikmatul Hasanah
7.3. Sayyidah RA. Maksumah Kurniawati
7.4. Sayyid R. Musyafa Firman Iswahyudi
7.5. Sayyidah RA. Retno Auliyatussangadah
7.6. Sayyidah RA. Eta fatmawati Auliyatul Ummah

8. Sayyidah RA. Songidah peputra :

9. Sayyidah RA. Sangadatun Diniyah alm peputra :


10. Kyai Sayyid R. Khumsosi Al Mator peputra :
10.1. Sayyidah RA. Siti Khulasoh
10.2. Sayyidah RA. Siti Fatimah
10.3. Sayyid R. Lukman Zein
10.4. Sayyidah RA. Anis Siti Karimah
10.5. Sayyidah RA. Siti Khomsiati
10.6. Sayyid R. Anas Mufadhol alm.

11. Sayyid R. H Makmuri peputra :
11.1. Sayyid R. Arif
11.2. Sayyidah RA. Dr. Ita
11.3. Sayyidah RA.

12. Sayyid R. Muslim peputra :

13. Sayyidah RA. Solekhah peputra:
13.1. Sayyidah RA. Yati
13.2. Sayyidah RA. Ros
13.3. Sayyid R. Nano
13.4.
13.5. Sayyid R. Ali

14. Sayyidah RA. Salamah peputra:
14.1. Sayyid R. Nusi
14.2. Sayyidah RA. Puput

15. Sayyid R. Ahmad Nasihudin Al Bahiri peputra:

16. Sayyidah RA. Latifah peputra:

17. Sayyid R. Habiburrohim peputra:

18. Sayyidah RA. Nihayatus Zuhriya peputra:

19. Sayyid R. Wafi peputra:

20. Sayyidah RA. A' lin Bil Hija peputra:

21. Sayyid R. Ahmad Luqman Hakim peputra:

22. Sayyid R. Burhanudin Al Maki peputra:

23. Sayyid R. Abdurrahman peputra:

24. Sayyid R. Abdurrahim peputra:

25. Sayyid R. Utsman peputra:

26. Sayyid R. Wildan Hadziqi peputra:

27. Sayyid R. Alan ' Adzim Al Aufa peputra:
28. Sayyidah Nyai Siti Hafsoh ( garwanipun Kyai Abu Hasan Adikarso ) peputra :
28.1. Kyai Sayyid R. Habibullah
28.2. KH. Sayyid R. Muh. Nawawi Hisyam (Gus Wawi Adikarso Kebumen)
28.3. Kyai Sayyid R. Mahrus Muqorrobin
28.4. Sayyidah RA. Siti Halimah
28.5. Kyai Sayyid R. Muh Ali Dimyati
28.6. Kyai Sayyid R. Zainul Arifin
28.7. Sayyidah RA. Fatimah
28.8. Sayyidah RA. Siti Halimah
28.9. Sayyidah RA. Nafisah

29. Sayyidah RA. Nurhalimah Sukorejo peputra:

30. Sayyidah RA. Bastiyah peputra:

31. Kyai Sayyid R. Ahmad Saifudin Pekalongan peputra:

32. Sayyidah Siti Romlah Sulawesi peputra:

33. Kyai Sayyid R. Mubarok Sukorejo ( ponpes Roudlotul Hufadzil Quran ) peputra:

34. Sayyid R. Imam Ghozali ( badal Kyai Sayyid R. Mubarok ) peputra :

35. Kyai Sayyid R. Ngasim peputra:

36. Sayyid R. Yasin peputra:

37. Sayyidah RA. Istiqomah peputra:

38. Sayyid R. Abdul Muqti peputra:

39. Sayyidah RA. Barokah peputra:

40. Sayyidah RA. Binti Nafiyah peputra:

41. Sayyidah RA. Umi Azizah peputra:

42. Sayyid R. Agus Salim peputra :

43. Sayyidah RA. Wardah peputra:

44. Sayyidah RA. Ulfah peputra:

45. Sayyidah RA. Zahiyah peputra:

46 Kyai Sayyid R. Husnin peputra:

47 Sayyidah RA. Masyitoh peputra :

48. Kyai Sayyid R. Muhsin peputra:

TEDHAK KAPING WOLU ( 8 )

1. Sayyidah RA. Siti Rohayati peputra :
1.1. Sayyid R.
1.2. Sayyidah RA.

2. Sayyid R. Imam Panuju peputra :
2.1. Sayyid R. Tanda
2.2. Sayyid R. Tandi
2.3. Sayyidah RA. Retina

3. Sayyid R. Khoerudin peputra :

4. Sayyid R. Ardhy Sumardi peputra :

5. Sayyid R. Waluyo peputra :

6. Sayyidah RA. Nurul peputra :
6.1. Sayyidah RA. Candra

7. Sayyidah RA. Retno peputra :
7.1. Sayyidah RA. Alfi
7.2. Sayyid R. Khuluq

8. Sayyid R. Beni peputra :
8.1. Sayyid R. Tamam
8.2.

9. Sayyidah RA. Siti Fatonah peputra :

10. Sayyidah RA. Ade Sri Sugiarti peputra :

11. Sayyidah RA. Yuyun peputra :

12. Sayyid R. Guruh peputra :

13. Sayyid R. Aang Eka N peputra :

14. Sayyidah RA. Idza F. Nufus peputra :

15. Sayyidah RA. Nia Kurniawati peputra :

16. Sayyid R. Firman Nurul F. peputra :

17. Sayyid R. Muh. Ravie Ananda ( Tuti Khusniati Al Maki ) peputra :
17.1. Sayyid R. Avataranindita Manungsa Jati

18. Sayyidah RA. Aila Rezannia ( Pudjo Rahardjo ) peputra :
18.1. Sayyidah RA. Grahita Rahdipa Rahardjo

19. Sayyid R. Arif Hidayat peputra :
19.1. Sayyidah RA. Nova

20. Sayyidah RA. Titin Rahayuningsih peputra :
20.1. Sayyidah Ra. Nisa
20.2. Sayyidah RA. Nada

21. Sayyid R. Teguh Priyatno peputra :

22. Sayyidah RA. Nur Fatmawati peputra :
22.1. Sayyidah RA.
22.2. Sayyidah RA.

23. Sayyidah RA. Diyah Kurniasari peputra :

24. Sayyid R. Tobagus Muslihudin Aziz peputra :

25. Sayyidah RA. Hikmatul Hasanah peputra :

26. Sayyidah RA. Maksumah Kurniawati peputra :

27. Sayyid R. Musyafa Firman Iswahyudi peputra :

28. Sayyidah RA. Retno Auliyatussangadah peputra :

29. Sayyidah RA. Eta fatmawati Auliyatul Ummah peputra :

30. Sayyidah RA. Siti Khulasoh peputra :
30.1.

31. Sayyidah RA. Siti Fatimah peputra :
31.1.

32. Sayyid R. Lukman Zein peputra :
32.1.

33. Sayyidah RA. Anis Siti Karimah peputra :

34. Sayyidah RA. Siti Khomsiati peputra :
34.1.

35. Sayyid R. Anas Mufadhol alm. ( seda timur )

36. Sayyid R. Arif peputra :

37. Sayyidah RA. Dr. Ita

38. Sayyidah RA.

39. Sayyidah RA. Yati peputra :

40. Sayyidah RA. Ros peputra :

41. Sayyid R. Nano peputra :

42.

43. Sayyid R. Ali peputra :

44. Sayyid R. Nusi peputra :

45. Sayyidah RA. Puput peputra :

46. Kyai Sayyid R. Habibullah peputra :

47. KH. Sayyid R. Muh. Nawawi Hisyam ( Gus Wawi Adikarso Kebumen )

48. Kyai Sayyid R. Mahrus Muqorrobin peputra :

49. Sayyidah RA. Siti Halimah peputra :

50. Kyai Sayyid R. Muh Ali Dimyati peputra :

51. Kyai Sayyid R. Zainul Arifin peputra :

52. Sayyidah RA. Fatimah peputra :

53. Sayyidah RA. Siti Halimah peputra :

54. Sayyidah RA. Nafisah peputra :


Jangkepan Silsilah


Sayyid Ahmad Junus Bulus Purworejo ( bin Sayyid Rofingi Sorogenen bin Sayyid Ahmad Muhammad Alim ( Garwa Banyuurip )) peputra :
1. Sayyid H. Musa Margoyoso Magelang
2. Sayyid H. Sulaiman Kalinongko ( Kulon Bulus )
3. Sayyid H. Hasan Bulus Purworejo peputra :
3.1. Sayyidah Nyai H. Sodiq Singapura
3.2. Sayyid H. Amin Bulus Purworejo peputra :
3.2.1. Sayyidah Siti Aisyah peputra :
3.2.1.1. Sayyidah Siti Zuhriyah
3.2.1.2. Sayyidah Siti Sofiah
3.2.1.3. Sayyidah Siti Romlah
3.2.1.4. Sayyidah Hamdiyah
3.2.1.5. Sayyidah Moh. Hasan
3.2.2. Sayyidah Siti Maimunah peputra :
3.2.2.1. Sayyidah Soimah
3.2.2.2. Sayyidah Juwariyah
3.2.2.3. Sayyidah Khomsatun
3.2.2.4. Sayyid Muhtarom
3.2.3. Sayyid Djudi peputra :
3.2.3.1. Sayyidah Siti Aminah / Rusdi Jambi peputra :
3.2.3.1.1. Sayyid Purwadi Tamansari Jambi
3.2.3.1.2. Sayyid Mukhson Muara Bungo Jambi
3.2.3.1.3. Sayyidah Rusmini Tamansari Jambi
3.2.3.1.4. Sayyid Suprapto Muara Sabak Jambi
3.2.3.1.5. Sayyid Suroto Muara Sabak Jambi
3.2.3.1.6. Sayyid Sungkono Tamansari Jambi
3.2.3.1.7. Sayyidah Marwiyah Tamansari Jambi
3.2.3.2. Sayyid M. Ahlan Lampung ( Siti Aminah ) peputra :
3.2.3.2.1. Sayyid Helmi Jakarta
3.2.3.2.2. Sayyidah Wahyuni Lampung
3.2.3.2.3. ? Lampung
3.2.3.2.4. Sayyidah Rosidah Lampung
3.2.3.2.5. Sayyid A. Sungaidi Lampung
3.2.3.2.6. Sayyid Nurkholis Lampung
3.2.3.3. Sayyid Abdurrohman / Robingah ) Bulus Purworejo ( Pak Manten Bulus ) peputra :
3.2.3.3.1. Sayyidah Mahmudah / Nursalim Butuh
3.2.3.3.2. Sayyid M. Syafi’I / Rina Bulus
3.2.3.3.3. Sayyid M. Fatoni / Nurhidayati Bulus
3.2.3.3.4. Sayyidah Mustanginah / Dimroni Purwokerto
3.2.3.3.5. Sayyidah Siti Ngaisah / Ngadino Kutoarjo
3.2.3.3.6. Sayyidah Umi Khasanah Bulus
3.2.3.4. Sayyid Abdurrohim / Sri Jakarta peputra :
3.2.3.4.1. Sayyid Eko Wahyu Hidayat Jakarta
3.2.3.4.2. Sayyid Agus Dwi Pramono Jakarta
3.2.3.4.3. Sayyid Sigit Prasetyo Jakarta

3.2.3.5. Sayyidah Siti Fatimah Purworejo peputra :
3.2.3.5.1. Sayyidah Nur Farikhah / Sangidu Yogyakarta
3.2.3.5.2. Sayyidah Imtikhanurrohmah Purworejo
3.2.3.5.3. Sayyidah Siti Muflikhatun Jakarta
3.2.3.5.4. Sayyid Am. Sutarjono Bandung
3.2.3.5.5. Sayyid Hidayah Jakarta
3.2.3.5.6. Sayyidah Ningsih Jakarta
3.2.3.6. Sayyidah Muntofi’ah Bayan Purworejo peputra :
3.2.3.6.1. Sayyidah Faridatul Baroroh Jakarta
3.2.3.6.2. Sayyid Miftahur Rohman Yogyakarta
3.2.3.6.3. Sayyid Husnul Anwar Yogyakarta
3.2.3.6.4. Sayyid Fahrudin Hidayat Bayan Kutoarjo
3.3. Sayyidah Genuk Solo peputra :
3.3.1. Sayyid Munandar peputra :
3.3.1.1. Sayyid R. Supangat peputra :
3.3.1.1.1. Sayyidah Yayuk
3.3.1.1.2.
3.3.1.1.3.
3.3.1.1.4. Sayyid Nugroho

3.4. Sayyid H. Siroj Singapura peputra :


Taksih kathah sanget pra turun Sayyid Ahmad Muhammad Alim ingkang dereng kawula serat amargi dereng saged pinanggih sedaya ( kathahipun sebab sak surutipun para putra saking Sayyid Ahmad Muhammad Alim ingkang sami sumebar ing pundi – pundi, lajeng turunipun sami kepaten obor mbok bilih amargi tebihipun satunggal – satunggalipun. Pramila namung kawula serat peputra : ( ingkang kajengipun supados para turun ingkang dereng kaserat saged njangkepi piyambak – piyambak )

Tanggal 16 Mei 2010 ( 1 Jumadilakhir Falakiyah Asapon ) Khoulipun Sayyid Ahmad Muhammad Alim ( Mbah Ahmad Alim Bulus Purworejo ) ingkang kaping 168 taun, ngleresi Peresmian Kantor Rabithah Fathimiyah Azmatkhan se Asia Tenggara wonten ing Cipinang Jakarta Timur.


Wassalam

Sayyid R. Muh. Ravie Ananda
Antara Mbah Kyai Ahmad Alim ( Ahmad Muhammad Alim Bulus Purworejo ), Mbah Muhammad Alim Loano, Mbah Zain al Alim ( Muhammad Zein ) Solotiyang dan Mbah Kyai Sholeh Darat

Dikutip oleh Ravie Ananda dari catatan Sarmidi Husna ( 18 Desember 2007 )
Kebumen Jumat Kliwon 26 Februari 2010

Muhammad Shalih bin Umar (1820 M), yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Shaleh Darat, adalah seorang ulama besar pada zamannya. Ketinggian ilmunya tidak hanya bisa dilihat dari karya-karya monumental dan keberhasilan murid-muridnya menjadi ulama-ulama besar di Jawa, tetapi juga bisa dilihat dari pengakuan penguasa Mekkah saat ia bermukim di sana. Ia dinobatkan menjadi salah seorang pengajar di Tanah Suci tersebut.
Selain itu, ia adalah seorang ulama yang sangat memperhatikan orang-orang Islam awam dalam bidang agama. Ia menulis ilmu fiqih, aqidah, tasawuf dan akhak dengan bahasa yang mudah dipahami orang awam, yakni dengan bahasa Jawa.

Kelahirannya
Nama lengkapnya Muhammad Shalih bin Umara al-Shamarani, atau lebih dikenal dengan sebutan Kiai Shalih Darat. Ayahnya Kiai Umar merupakan salah seorang pejuang dan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro di Jawa Bagian Utara, Semarang, di samping Kiai Syada’ dan Kiai Mutadha Semarang. Kiai Shaih Darat dilahirkan di desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar 1820 M. Sedangkan informasi lainnya menyatakan bahwa, Kiai Shaih Darat dilahirkan di Bangsri, Jepara. Ia wafat di Semarang pada 28 Ramadhan 1321 H/18 Desember 1903 M.

Ia disebut Kiai Shaih Darat, karena ia tinggal di kawasan yang bernama Darat, yaitu suatu daerah di pantai utara Semarang, tempat mendarat orang-orang dari luar Jawa. Kini daerah Darat termasuk wilayah Semarang Barat. Adanya penambahan Darat sudah menjadi kebiasaan atau ciri dari oang-orang yang terkenal di masyarakat.

Kiai-Kiai Seperjuangan
Sebagai seorang putra Kiai yang dekat dengan Pangeran Diponegoro, Kiai Shalih Darat mendapat banyak kesempatan untuk berkenalan dengan teman-teman orang tuanya, yang juga merupakan kiai terpandang. Inilah kesempatan utama Kiai Shalih Darat di dalam membuat jaringan dengan ulama senior di masanya, sehingga ketokohannya diakui banyak orang. Di antara kiai senior yang memiliki hubungan dekat dengan Kiai Shalih Darat adalah:

1. Kiai Hasan Bashari ( putra Kyai Nur Iman Mlangi dari garwa Gegulu ;tambahan oleh ravie ananda ), ajudan Pangeran Diponegoro. Salah seorang cucunya ( nya yang dimaksud adalah Kiai Hasan Bashari ) KH. M. Moenawir, pendiri pesanten Krapyak Yogyakarta, adalah salah seorang murid Kiai Shalih Darat.

2. Kiai Syada’ dan Kiai Darda’, dua orang prajurit Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro tertawan, Kiai Darda’ yang beasal dari Kudus, kemudian menetap di Mangkang Wetan, Semarang bagian barat, dan memnbuka pesantren di sana. Kepadanya, Kiai Shalih Darat pernah menuntut ilmu. Kiai Bulkin, putera Kiai Syada’, dikawinkan dengan Natijah, puteri Kiai Darda’, dan memperoleh anak yang bernama Kiai Tahir. Kyai Tahir ini, cucu kiai Darda’ adalah murid Kiai Shalih Darat setelah pulang dari Makkah.

3. Kiai Murtadha, teman seperjuangan Kiai Umar ketika melawan Belanda. Shafiyyah, puteri Kiai Muartadha, dijodohkan dengan Kiai Shalih Darat setelah pulang dari Makkah.

4. Kiai Jamasari, prajurit Pangeran Diponegoro di daerah Solo dan pendiri Pondok pesantren Jamsaren, Surakarta. Ketika kiai Jamsari ditangkap Belanda, pesantrennya tidak ada yang melanjutkan, lalu ditutup. Pesanten tersebut dihidupkan kembali oleh Kiai Idris, salah seorang santri senior Kiai Shalih Darat. Dialah yang menggantikan Kiai Shalih Darat selama ia sakit hingga wafatnya.

Menikah
Selama hayatnya, Kiai Shalih Darat pernah menikah tiga kali. Perkawinannya yang pertama adalah ketika ia masih berada di Makkah. Tidak jelas siapa nama istrinya. Dari perkawinanya pertama ini, ia dikarunia seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Tatkala Kiai Shalih Darat pulang ke Jawa, istrinya telah meninggal dunia dan Ibrahim tidak ikut serta ke Jawa. Ibrahim ini tidak mempunyai keturunan. Untuk mengenang anaknya (Ibrahim) yang pertama ini, Kiai Shalih Darat menggunakan nama Abu Ibrahim dalam halaman sampul kitab tafsirnya, Faidh al-Rahman.
Perkawinannya yang kedua dengan Sofiyah, puteri Kiai Murtadha teman karib bapaknya, Kiai Umar, setelah ia kembali di Semarang. Dari pekawinan ini, mereka dikarunia dua orang putera, Yahya dan Khalil. Dari kedua putranya ini, telah melahirkan beberapa anak dan keturunan yang bisa dijumpai hingga kini. Sedangkan perkawinannya yang ketiga dengan Aminah, puteri Bupati Bulus, Purworejo, keturunan Arab. Dari perkawinannya ini, mereka dikaruniai anak. Salah satu keturunannya adalah Siti Zahrah. Siti Zahrah dijodohkan dengan Kiai Dahlan santri Kiai Shalih Darat dari Tremas, Pacitan. Dari perkawinan ini melahirkan dua orang anak, masing masing Rahmad dan Aisyah. Kiai Dahlan meninggal di Makkah, kemudian Siti Zahrah dijodohkan dengan Kiai Amir, juga santri sendiri asal Pekalongan. Perkawinan kedua Siti Zahrah tidak melahirkan keturunan.

Kiai-kiainya di Tanah Jawa
Sebagaimana anak seorang Kiai, masa kecil dan remaja Kiai Shalih Darat dilewatinya dengan belajar al-Qur’an dan ilmu agama. Sebelum meninggalkan tanah airnya, ada beberapa kiai yang dikunjunginya guna menimba ilmu agama. Mereka adalah :

1. KH. M. Syahid.
Untuk pertama kalinya Kiai Shalih Darat menuntut ilmu dari Kiai M. Syahid, seorang ulama yang memiliki pesantren Waturoyo, Margoyoso Kajen, Pati. Pesantren tersebut hingga kini masih berdiri. Kiai M. Syahid adalah cucu Kiai Mutamakkin yang hidup semasa Paku Buwono II (1727-1749M). kepada Kiai M. Syahid ini, Kiai Shaleh Darat belajar beberapa kitab fiqih. Di antaranya adalah kiab Fath al-Qarib, Fath al-Mu’in, Minhaj al-Qawwim, Syarh al-Khatib, Fath al-Wahab dan lain-lain.

2. Kiai Raden Haji Muhammad Shaleh bin Asnawi, Kudus.
Kepadanya Kiai Shaleh Darat belajar Tafsir al-Jalalain karya Imam Suyuti.

3. Kiai Ishak Damaran, Semarang.
Kepadanya Kiai Shaleh Darat belajar Nahwu dan Sharaf.

4. Kiai Abu Abdillah Muhammad bin Hadi Buquni, seorang Mufti di Semarang.
Kepadanya Kiai Shaleh Darat ilmu falak.

5. Kiai Ahmad Bafaqih Ba’alawi, Semarang.
Kepadanya Kiai Shaleh Darat belajar kitab Jauhar al-Tauhid karya Syekh Ibrahim al-Laqqani dan Minhaj al-Abidin karya imam Ghazali.

6. Syekh Abdul Ghani Bima, Semarang.
Kepadanya Kiai Shaleh Darat belajar kitab Masail al-Sittin karya Abu Abbas Ahmad al-Mishri. Yaitu sebuah kiab yang beisi ajaran-ajaran dasar Islam yang sangat populer di Jawa pada abad ke-19 M.

7. Mbah Ahmad ( Muhammad ) Alim Bulus Gebang Purworejo
Kepadanya Kiai Shaleh Darat mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tasawuf dan tafsir al-Qur’an. Oleh Mbah Ahmad ( Muhammad ) Alim ini, Kiai Shaleh Darat diperbantukan kepada Zain al-Alim ( putra Mbah Ahmad Alim ), untuk mengasuh sebuah pesantren di Dukuh Salatiyang, Desa Maron, Kecamatan Loano, Purworejo.

Melihat keragaman kitab-kitab yang diperoleh oleh Kiai Shaleh Darat dari beberapa gurunya, menunjukkan betapa kemampuan dan keahlian Kiai Shaleh Darat di bidang ilmu agama.

Pergi ke Makkah
Setelah belajar di beberapa daerah di Jawa, Kiai Shaleh Darat bersama ayahnya berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ayahnya wafat di Makkah, kemudian Kiai Shaleh Darat menetap di Makkah beberapa tahun untuk memperdalam ilmu agama. Pada waktu itu, abad ke-19, banyak santri Indonesia yang berdatangan ke Makkah guna menuntut ilmu agama di sana. Termasuk Kiai Shaleh Darat. Ia pergi ke Makkah dan bermukim di sana guna menuntut ilmu agama dalam waktu yang cukup lama. Sayangnya, tidak diketahui secara pasti tahun berapa ia pergi ke Makkah dan kapan ia kembali ke tanah air.

Kiai-Kiainya di Makkah
Yang jelas, selama di Makkah, Kiai Shaleh Darat telah berguru kepada tidak kurang dari sembilan ulama setempat. Mereka adalah:

1. Syekh Muhammad al-Maqri a-Mishri al-Makki.
Kepadanya ia belajar ilmu-ilmu aqidah, khusunya kitab Ummul Barahin karya Imam Sanusi (al-Sanusi).

2. Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasballah.
Ia adalah pengajar di Masjid al-Haram dan al-Nabawi. Kepadanya, Kiai Shaleh Darat belajar fiqih dengan menggunakan kitab Fath al-Wahhab dan Syarh al-Khatib , serta Nahwu dengan menggunakan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sebagaimana tradisi belajar tempo dulu, setelah menyelesaikan pelajaran-pelajaran tersebut, Kiai Shaleh Darat juga memperoleh “Ijazah”. Adanya istilah ijazah dikarenakan penerimaan ilmu tersebut memiliki sanad. Dalam hal ini, Kiai Shaleh Darat mendapatkan ilmu dari Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasballah yang memperoleh ilmu tersebut dari gurunya, Syekh Abdul Hamid a-Daghastani, dan al-Dagastani mendapatkan dari Ibrahim Bajuri yang mendapatkan ilmunya dari al-Syarqawi, pengarang kitab Syarh al-Hikam.

3. Al-‘Allamah Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti madzab Syafi’iyah di Makkah.
Kepadanya Kiai Shaleh Darat belajar Ihya’ Ulum al-Diin. Dari sini ia juga mendapatkan ijazah.

4. Al-‘Allamah Ahmad An-Nahawi al-Mishri al-Makki.
Kepadanya Kiai Shaleh Darat belajar al-Hikam karya Ibnu Atha’illah.

5. Sayyid Muhammad Shalih al-Zawawi al-Makki, salah seorang guru di Masjid Nabawi.
Darinya, Kiai Shaleh Darat belajar kitab Ihya’ Ulum al-Din juz 1 dan 2.

6. Kiai Zahid.
Darinya Kiai Shaleh Darat juga belajar kitab Fath al-Wahhab.

7. Syekh Umar a-Syami.
Darinya Kiai Shaleh Darat juga belajar kitab Fath al-Wahhab.

8. Syekh Yusuf al-Sanbalawi al-Mishri.
Darinya Kiai Shaleh Darat belajar Syarh al-Tahrir karya Zakaria al-Anshari.

9. Syekh Jamal, seoang Muftti Madzab Hanafiyyah di Makkah.
Darinya Kiai Shaleh Darat belajar Tafsir al-Qur’an.

Dari sinilah, Kiai Shaleh Darat mendapatkan ijazah ketika selesai mempelajari kitab-kitab tertentu, semisal Fath al-Wahhab, Syarh al-Khatib dan Ihya’ Ulum a-Din. Dari sini pulalah apa yang dipelajari Kiai Shaleh Darat dari kitab-kitab tersebut, berpengaruh besar terhadap isi kitab yang dikarangnya, yaitu Majmu’ al-Syariat al-Kafiyah li al-awwam.

Jaringan Keulamaan Kiai Shaleh Darat
Semasa belajar di Makkah, Kiai Shaleh Darat banyak bersentuhan dengan ulama-ulama Indonesia yang belajar di sana. Di antara para ulama yang sezaman dengannya adalah:

1. Kiai Nawawi Banten, disebut juga Syekh Nawawi al-Bantani.2. Syekh Ahmad Khatib.
Ia seorang ulama asal Minangkabau. Lahir pada 6 Dzulhijjah 1276 (26 Mei 1860 M) dan wafat di Makkah pada 9 Jumadil Awwal (1916 M). Dalam sejarahnya, dua tokoh pendiri NU dan Muhamadiyyah KH. Hasyim As’ari dan KH. Ahmad Dahlan pernah menjadi murid Ahmad Khatib. Tercatat ada sekitar 49 karya yang pernah ditulisnya. Di antaranya kiitab Al-Nafahat dan Al-Jawahir fi A’mal a-Jaibiyyat.

3. Kiai Mahfuzh a-Tirmasi.
Ia adalah kakak dari Kiai Dimyati. Selama di Mekkah, ia juga berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan. Ia wafat tahun 1338 H (1918 M).

4. Kiai Khalil Bangkalan, Madura.
Ia adalah salah seorang teman dekat Kiai Shaleh Darat. Namanya cukup terkenal di kalangan para Kiai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. ia belajar di Mekkah sekitar pada tahun 1860 dan wafat pada tahun 1923.

Diajak pulang oleh Kiai Hadi Girikusumo
Ketinggian ilmu Kiai Shaleh Darat tidak hanya bisa dilihat dari karya-karya monumental dan keberhasilan para santrinya menjadi para kiai besar tetapi juga bisa dilihat dari pengakuan penguasa Mekkah saat Kiai Shaleh Darat bermukim di Mekkah. Ia dipilih menjadi salah seorang pengajar di Mekkah. Di sinilah Kiai Shaleh Darat bertemu dengan Mbah Hadi Girikusumo pendiri pondok pesantren Ki Ageng Girikusumo, Mranggen, Demak, Jawa Tengah. Ia merupakan figur yang sangat berperan dalam menghadirkan Kiai Shaleh Darat ke bumi Semarang.Melihat kehebatan Kiai Shaleh Darat Mbah Hadi Girikusumo merasa terpanggil untuk mengajaknya pulang bersama-sama ke tanah air untuk mengembangkan islam dan mengajar umat islam di Jawa yang masih awam. Namun karena Kiai Shaleh Darat sudah diikat oleh penguasa Mekkah untuk menjadi pengajar di Mekkah, sehingga ajakan pulang itu ditolak. Namun Mbah Hadi nekat, Kiai Shaleh Darat diculik, di ajak pulang. Agar tidak ketahuaan, saat mau naik kapal untuk pulang ke Jawa, Kiai Shaleh Darat dimasukkan ke dalam peti bersama barang bawaannya. Namun di tengah jalan ketahuan, jika Mbah Hadi menculik salah seorang ulama di Masjid Mekkah. Akhirnya pada saat kapal merapat di pelabuhan Singapura, Mbah Hadi ditangkap. Jika ingin bebas maka harus mengganti dengan sejumlah uang sebagai denda. Para murid Mbah Hadi yang berada di Singapura mengetahui bila gurunya sedang menghadapi masalah besar, akhirnya membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan mengumpulkan dana iuran untuk menebus kesalahan mbah Hadi dan menebus uang ganti kepada penguasa Mekkah atas kepergian Kiai Shaleh Darat. Akhirnya, mbah Hadi dan Kiai Shaleh Darat berhasil melanjutkan perjalanan dan berhasil mendarat ke Jawa.

Mbah Hadi langsung kembali ke Girikusumo, sedangkan Kiai Shaleh Darat menetap di Semarang, mendirikan pesantren dan mencetak kader-kader pelanjut perjuangan Islam. Sayang sekali, sepeninggalan Kiai Shaleh Darat, pesantrennya tidak ada yang melanjutkan, kini di bekas pesantren yang dulu digunakan oleh Kiai Shaleh Darat untuk mengajar mengaji hanya berdiri sebuah masjid yang masih digunakan untuk menjalankan ibadah umat islam di kampung Darat Semarang.
Tentang Teori Kebebasan Manusia
Ia juga terkenal sebagai pemikir dalam bidang ilmu kalam. Menurut Nur Kholis Majid, seorang cendikiawan muslim Indonesia, Kiai Shaleh Darat sangat kuat mendukung paham teologi Asy’ariyyah dan Maturidiyah. Pembelaannya pada paham ini jelas kelihatan dalam bukunya Tarjamah Sabil al-‘Abid ‘ala Jauhar al-Tauhid. Di sini ia mengemukakan penafsirannya tentang sabda Nabi SAW bahwa akan terjadi perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang selamat, yaitu mereka yang berkelakuan seperti yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW, yakni melaksanakan akaid, pokok-pokok kepercayaan ahlus sunnah wajama’ah, Asy’aiyah dan Maturidiyah.
Selanjutnya dalam teori ilmu kalam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, ia menjelaskan bahwa paham Jabariyah dan Qadariyah tentang perbuatan manusia adalah sesat. Yang benar adalah paham Ahlus Sunnah yang berada di tengah antara Jabariyah dan Qodariyah. Sebagai ulama yang berfikir maju, ia senantiasa menekankan perlunya ikhtiar dan kerja keras, setelah itu baru menyerahkan diri secara pasrah kepada Yang Maha Esa. Ia sangat mencela orang yang tidak mau bekerja keras karena memandang segala nasibnya telah ditaqdirkan Allah SWT. sebaliknya, ia juga tidak setuju dengan teori kebebasan manusia yang menempatkan manusia sebagai pencipta hakiki atas segala perbuatannya.

Sang Delegator Pesantren
Dalam sejarah pesantren, Kiai Shaleh Darat layak disebut sebagai “ elegator Pesantren”. Karena ia tidak pernah ikut membesarkan pesantren orang tuanya, sebagaimana mafhumnya anak-anak kiai. Ia justru lebih memilih membantu memajukan pesantren orang lain dan membuat pesantren sendiri, dengan tanpa maksud menobatkan dirinya sebagai pengasuh pesantren.

Karir kekiaian Kiai Shaleh Darat diawali sebagai guru yang diperbantukan di pesantren Salatiyang yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Loano, Purworejo. Pesantren ini didirikan sekitar abad 18 oleh tiga orang sufi, masing-masing Kiai Ahmad ( Muhammad ) Alim, Kiai Muhammad Alim ( putra Mbah Kyai Ahmad Alim ), dan Kiai Zain al Alim ( Muhammad Zein, juga putra Mbah Kyai Ahmad Alim ). Dalam perkembangan selanjutnya pesanten ini dipercayakan kepada Kiai Zain al Alim. Sementara Mbah Kiai Ahmad ( Muhammad )Alim mengasuh sebuah pesantren, belakangan bernama al-Iman, di desa Bulus, Kecamatan Gebang. Adapun Kiai Muhamad Alim ( putra Mbah Kyai Ahmad Alim ) mengembangkan pesantrennya juga di Desa Maron, yang kini dikenal dengan pesantren al-Anwar. Jadi kedudukan Kiai Shaleh Darat adalah sebagai pengajar yang membantu Kiai Zain al Alim ( Muhammad Zein ).

Pesantren Salatiyang sendiri lebih menfokuskan pada bidang penghafalan al-Qur’an, di samping mengajar kitab kuning. Di sinilah besar kemungkinannya, Kiai Shaleh Darat diperbantukan untuk mengajar kitab kuning, seperti fiqh, tafsir dan nahwu Sharaf, kepada para santri yang sedang menghafal al-Qur’an.
Di antara santri jebolan Salatiyang adalah Kiai Baihaqi (Magelang). Kiai Ma’aif, Wonosobo, Kiai Muttaqin, Lampung Tengah, Kiai Hidayat (Ciamis) Kiai Haji Fathulah (Indramayu), dan lain sebagainya.
Tidak jelas, berapa lama Kiai Shaleh Darat mengajar di pesantren Salatiyang. Sejarah hanya mencatat, bahwa pada sekitar 1870-an Kiai Shaleh Darat mendirikan sebuah pesantren baru di Darat, Semarang. Hitungan angka ini didasarkan pada kitabnya , alHikam, Yang ditulis rampung dengan menggunakan Bahasa Arab Pegon pada tahun 1289 H/1871 M. pesantren Darat merupakan pesanten tertua kedua di Semarang setelah pesantren Dondong, Mangkang Wetan, Semarang yang didirikan oleh Kiai Syada’ dan Kiai Darda’, dua mantan prajurit Diponegoro. Di pesantren ini pula Kiai Shaleh Darat pernah menimba ilmu sebelum pergi ke Mekkah.

Selama mengasuh pesanten, Kiai Shaleh Darat dikenal kurang begitu memperhatikan kelembagaan pesantren. Karena factor inilah, pesantren Darat hilang tanpa bekas sepeninggalan Kiai Shaleh Darat, pada 1903 M. konon bersamaan meninggalnya Kiai Shaleh Darat, salah seorang santri seniornya, Kiai Idris dari Solo, telah memboyong sejumlah santri dari Pesantren Darat ini ke Solo. Kiai Idris inilah yang kemudian menghidupkan kembali pondok pesantren Jamsaren, yang pernah didirikan oleh Kiai Jamsari.

Ada versi lain yang menyebutkan bahwa pesantren yang didirikan oleh Kiai Shaleh Darat bukanlah pesantren dalam arti sebenarnya, di mana ada bangunan fisik yang mendukung. Pesantren Darat hanyalah majelis pengajian dengan kajian bermutu yang diikuti oleh parasantri kalong. Ini mungkin terjadi, mengingat kedekatan pesantren Darat dengan pesantren Mangkang, dimana Kiai Shaleh Darat pernah belajar di sana, bisa mempengaruhi tingkat ketawadlu’an kiai senior.

Santri-santrinya
Di antara tokoh yang pernah belajar kepada Kiai Shaleh Darat adalah: KH. Hasyim Asy’ari (pendiri NU), KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhamadiyah), Kiai R. Dahlan Tremas, seorang Ahli Falak (w. 1329 H), Kiai Amir Pekalongan (w. 1357 H) yang juga menantu Kiai Shaleh Darat, Kiai Idris (nama aslinya Slamet) Solo, Kiai Sya’ban bin Hasan Semarang, yang menulis artikel “Qabul al-‘Ataya ‘an Jawabi ma Shadara li Syaikh Abi Yahya, untuk mengoreksi salah satu dari salah satu bagian dari kitab Majmu’at al-Syari’ah karya Kiai Shaleh Darat; Kiai Abdul Hamid Kendal; Kiai tahir, penerus pondok pesantren Mangkang Wetan, Semarang; Kiai Sahli kauman Semarang; Kiai Dimyati Tremas; Kiai Khalil Rembang; Kiai Munawir Krapyak Yogyakarta; KH. Dahlan Watucongol Muntilan Magelang, Kiai Yasin Rembang; Kiai Ridwan Ibnu Mujahid Semarang; Kiai Abdus Shamad Surakarta; Kiai Yasir Areng Rembang, serta RA Kartini Jepara.

Persinggungannya dengan A Kartini
Adalah sosok yang tidak terikat dengan alian-aliran dalam Islam. Ia justru sangat menghargai aliran yang berkembang saat itu. Ia lebih menekankan pada nilai-nilai pokok (dasar) Islam, dan bukan furu’iyyah (cabang). Lebih dari itu, Kiai Shaleh Darat dikenal sebagai sosok penulis tafsir al-Quran dengan menggunakan bahasa Jawa. Ia sering memberikan pengajian, khusunya tafsir al-Quran di beberapa pendopo Kabupaten di sepanjang pesisir Jawa. Sampai suatu ketika RA Kartini berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak. Saat itu sedang berlangsung pengajian bulanan, khususnya untuk anggota keluarga. RA Kartini ikut mendengarkan pengajian bersama para Raden Ayu yang lain di balik hijab (tabir/tirai). RA Kartini merasa tertarik tentang materi yang disampaikan pada saat itu, tafsir al-Fatihah, oleh Kiai Shaleh Darat. Setelah selesai pengajian, RA. Kartini mendesak pamannya agar bersedia menemaninya untuk menemui Kiai Shaleh Darat. Ia mengemukakan: “saya merasa perlu menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada rormo kiai dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas keberanian romo kiai menerjemahkan surah al-Fatihah ke dalam bahasa Jawa sehingga mudah difahami dan dihayati oleh masyarakat awam, seperti saya. Kiai lain tidak berani berbuat seperti itu, sebab kata mereka al-Quran tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain.” Lebih lanjut Kartini menjelaskan: “Selama ini al-Fatihah gelap bagi saya. Saya tidak mengerti sedikit pun akan maknanya, tetapi sejak hari ini menjadi terang benderang sampai kepada makna yang tersirat sekalipun, karena romo kiai menjelaskannya dalam bahasa Jawa yang saya fahami.”

Kiai Shaleh Darat selalu menekankan kepada muridnya agar giat menimba ilmu. Karena intisari ajaran al-Quran, menurutnya,, adalah dorongan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memenuhi tuntutan hidupnya di dunia dan di akhirat nanti.

Karya Tulisnya
Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak ulama Indonesia yang menghasilkan karya tulis besar. Tidak sedikt dari karya-karya mereka yang ditulis dengan bahasa Arab. Setelah Kiai Ahmad Rifa’I dari Kalisalak (1786-1875 M) yang banyak menulis kitab yang berbahasa Jawa, tampaknya Kiai Shaleh Darat adalah satu-satunya kiai akhir abad ke-19 yang karya tulis keagamaanya berbahasa Jawa.
Adapun karya-karya Kiai Shaleh Darat yang sebagiannya merupakan terjemahan, berjumlah tidak kuang dari 12 buah, yaitu:

1. Majmu’at Syari’at al-Kafiyat li al-Awam.
Kitab ini khusus membahas persoalan fiqih yang ditulis dengan bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon.

2. Munjiyat Metik Sangking Ihya’ Ulum al-Din al-Ghazali.
Sebuah kitab yang merupakan petikan dari kitab Ihya’ Ulum al-Din juz 3 dan 4.

3. al-Hikam karya Ahmad bin Athailah.
Merupakan terjemahan dalam bahasa Jawa.

4. Lathaif al-Thaharah.
Berisi tentang hakikat dan rahasia shalat, puasa dan keutamaan bulan muharram, Rajab dan Sya’ban. Kitab ini ditulis dengan bahasa Jawa.

5. Manasik al-Haj.
Berisi tuntunan atau tatacara ibadah haji.


6. Pasolatan.
Berisi hal-hal yang berhubungan dengan shalat (tuntunan shalat) ima waktu, kitab ini ditulis dengan bahasa Jawa dengan Huruf Arab pegon.

7. Sabillu ‘Abid terjemahan Jauhar al-Tauhid, karya Ibrahim Laqqani.
Merupakan terjemahan berbahasa Jawa.

8. Minhaj al-Atkiya’.
Berisi tuntunan bagi orang orang yang bertaqwa atau cara-cara mendekatkan diri kepada Allah SWT.

9. Al-Mursyid al-Wajiz.
Berisi tentang ilmu-ilmu al-Quran dan ilmu Tajwid.

10. Hadits al-Mi’raj

11. Syarh Maulid al-Burdah

12. Faidh al-Rahman.
ditulis pada 5 Rajab 1309 H/1891M. kitab ini diterbitkan di Singapura.

13. Asnar al-Shalah

Kini, Kiai Shaleh Darat memiliki sekitar 70 trah (keturunan) yang tersebar di berbagai daerah. Biasanya, dalam waktu-waktu tertentu mereka berkumpul dan bersilaturahmi di Masjid Kiai Shaleh Darat di Jln. Kakap/Darat Tirto, Kelurahan Dadapsari yang terletak di Semarang Utara.

Dari pertemuan silaturahmi ini, telah 13 kitab karya Kiai Shaleh Darat berhasil dikumpulkan. Sebagian kitab tersebut dicetak di Bombay (India) dan Singapura. Hingga kini, keturunan Kiai Shaleh Darat terus melakukan pencarian dan penelusuran kitab-kitab tersebut ke masing-masing keluarga keturunan Kiai Shaleh Darat di Jepara, Kendal, bahkan sampai ke negara-negara Timur Tengah.

Diposkan oleh Sarmidi Husna di Selasa, Desember 18, 2007


Keterangan tambahan mengenai Mbah Ahmad ( Muhammad ) Alim Bulus Purworejo, Mbah Muhammad Alim dan Mbah Zain al Alim ( Muhammad Zein ) : oleh Ravie Ananda

Mbah Ahmad Alim
Mbah Ahmad Alim yang disebut dalam artikel di atas terkenal juga dengan sebutan mbah Ahmad Muhammad Alim Bulus Purworejo. Beliau sebagai Pendiri Desa Bulus. Untuk riwayat lebih lengkapnya silahkan membaca “ Sejarah Desa Bulus kecamatan Gebang Purworejo “ Atau “ Pustaka Bangun “ dalam blogger saya.

Mbah Muhammad Alim
Mbah Muhammad Alim yang disebutkan dalam artikel diatas adalah putra dari Mbah Ahmad ( Muhammad ) Alim Purworejo, hasil pernikahan dengan Istri yang berasal dari Kedung Dowo. Mbah Muhammad Alim ( putra Mbah Ahmad Alim ) tersebut kemudian bersama – sama dengan ayahnya mengembangkan syiar islam di Purworejo. Mbah Muhammad Alim mendirikan pondok di Loano Purworejo.

Mbah Zain al Alim
Mbah Zain Al Alim lebih dikenal dengan sebutan mbah Muhammad Zein Solotiyang Purworejo. Beliau juga putra dari Mbah Ahmad Alim dari Istri yang sama. Mbah Zain Al Alim adalah adik dari Mbah Muhammad Alim. Mereka berdua adalah saudara kandung seayah dan seibu.

Untuk mengetahui lebih lengkap sejarah Mbah Ahmad Alim Bulus dan para putra wayahnya, silahkan membaca srtikel dalam blogger saya yang berjudul “ Sejarah Desa Bulus kecamatan Gebang kabupaten Purworejo “atau “Pustaka Bangun “atau “Mbah Ahmad ( Muhammad ) Alim Bulus Pahlawan Tanpa Tanda jasa yang nyaris terlupakan”.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan tentang para tokoh pendahulu bangsa dan agama di tanah ini yang sudah seharusnya kita hormati dan hargai paling tidak dengan mengenangnya, bukan malah melupakan sejarahnya. Maalamyasykurinnas..lamyasykurillah.

Mari kita teladani mereka yang dengan gigihnya berjuang demi Tauhid dan juga rasa nasionalisme mereka yang sangat tinggi dalam mempertahankan Tanah Air nya dari para penjajah.

Semoga Allah Al Wahid Al Ahad, selalu merahmati kita semua fil jasad, wal Batin, ngindal Ruh..amin.

Wassalam
Ravie Ananda

SILSILAH RADEN TUMENGGUNG DIPODIRJO I

I

1. PRABU NUNDING PAMEKAS PAJAJARAN peputra :
1.1. Haryo Banagah Bethoro Loano
1.2. Adipati Anden 1 Loano
1.3. Pangeran Anden 2 Loano
1.4. Kyai Gusti Tanggung
1.5. Kyai Godeg
1.6. Kyai Lebe
1.7. Kanjeng Pangeran Haryo Singosari
1.8. Kyai Wayah
1.9. Kyai Kyai Tumenggung Gagak Pranolo
1.10. Kanjeng Pangeran Teposono R. Ngabei Jayengkewuh
1.11. Kyai Tumenggung Gagak Pranolo 2
1.12. Kyai tumenggung Gagak Pranolo 3
1.13. R. Demang Surodrono
1.14. R. Tumenggung Dipodirjo Patih Purworejo ( makam wonten ing Tanggung )

2. NYAI NGABEI SINGOWIJOYO peputra :
2.1. Raden Adipati Arya Cokronegoro I
2.2. Nyai Ayu Secowikromo
2.3. Raden Tumenggung ( Wedono Jenar )

3. KYAI PANGERAN HARYOKUSUMOYUDO ( SURAKARTA )


II

Raden Tumenggung Dipodirjo I bin Prabu Nunding Pamekas Pajajaran peputra :
1. R. Ngabei Dipodirjo II Wedono Loano ( Mencil Loano )
2. R. Ngt. Mangun Joyo
3. R. Ngt. Rofingi ( Nyai Guru Luning )
4. R. Ngt. Tumenggung Chasan Munadi ( Tanggung Purworejo )
5. R. Ngt. Kertopati Patih Kutoarjo ( Mencil )
6. R. Ngabei Ronggo Kromotirto Patih Wonosobo ( Ketinggiring Wonosobo )
7. Kyai R. Haji Unus Muh. Irsyad
III

1. R. Dipodirjo 2 Loano
2. R. Ngabei Mangun Joyo
3. R. Ngt. Rofingi ( Nyai Guru Luning )
Kaliyan garwa I peputra :
3.1. R. Ngabei Yusack Al hafidz
3.2. R. Palil
Kaliyan Garwa Kyai Guru Luning peputra :
3.3. R. Ngt. Zein
3.4. R. Ngt. Istad
3.5. R. Mahmud
3.6. R. Saleh
4. R. Ngt. Tumenggung Kasan Munadi peputra :
4.1. R. Sayid Ali peputra :
4.1.1. Sayyid Muhammad Baabud peputra :
4.1.1.1. Sayyid Dahlan Baabud
4.1.1.2. Sayyid Agil Baabud
4.2. R. Sripah / Mbah Ahmad Alim Bulus ( mboten peputra )
4.3. R. Ngt. Yusuf
4.4. R. Ngt. Buh
4.5. R. Japar
5. R. Ngt. Kertopati Patih Kutoarjo peputra :
5.1. R. Kertowijoyo
5.2. R. Ngt. Kertodirjo
5.3. R. Ngt. Cokrowilogo
5.4. R. Ngt. Sayid Ali
5.5. R. Ngt. Cokromangunjoyo
5.6. R. Ngt. Jayadi
5.7. R. Cokrodiatmojo
5.8. R. Ngt. Pringgodijoyo
5.9. R. Reksosaputro
5.10. Dr. R. Suwardjo
6. R. Ngabei Ronggo Kromotirto Wonosobo
Kaliyan Garwa I peputra :
6.1. R. Ngt. H. Chasanusi
6.2. R. Ngabei Tirtodrono
6.3. R. Ngt. Cokrodiatmojo
6.4. R. Tirtoatmojo
Kaliyan Garwa II :
6.5. R. Ngt. Nitipuro
Kaliyan Garwa III :
6.6. R. Ayu Kromodipuro ( Nyai Cokronegoro )
Kaliyan Garwa IV :
6.7. R. Tirtodiharjo
6.8. R. Ayu Dhikusumo
6.9. R. Tirtorejo
6.10. R. Akin7. KH. R. Unus Irsyad Pengulu Loano ( makam Solotiyang Loano )
Kaliyan Garwa I peputra :
7.1. RH. Abdurrahmat
7.2. R. Sanusi
7.3. R. Ngt. Mustopo I
7.4. R. Cokrorejo
7.5. R. Dolah Sirat
7.6. R. Dolah Sindi
7.7. R. Ngt. Mustopo II
7.8. R. Mustakim
7.9. R. Ngt. Abdurrahman
7.10. RH. Kasbullah
7.11. R. Sudir
7.12. R. Bakri
Kaliyan Garwa II peputra :
7.13. R. Busro
Kaliyan Garwa III ( Kaliwatu ) peputra :
7.14. R. Ngt. Japar
7.15. R. Ngt. Dolah Mahlan
Kaliyan Garwa IV ( Bener ) peputra :
7.16. R. Ngt. Toyib
7.17. R. Dulah Surur
7.18. R. Ngt. Dul Majid
7.19. R. Ngt. Saleh
7.20. R. Ngt. Jalal
7.21. R. Ngt. Taksis
7.22. R. Ngt. Karman
7.23. R. Imri
Kaliyan Garwa V ( Mbah Ginah ) peputra :
7.24. R. Katim
7.25. R. Katam
IV

1. RH. Abdurrahmat bin KH. R. Unus Muh Irsyad bin Dipodirjo I peputra :
1.1. R. Abdul Sajad
1.2. R. Ngt. Sayid Alwi
1.3. R. Ngt. Sirat I
1.4. R. Ngt. Moh Sirat
1.5. R. Ngt. Sirat II
1.6. R. Buchari
1.7. R. Ngt. Sirat III peputra :
1.7.1. R. Ngt. Zaenudin
1.7.2. R. Ngt. Muhyidin
1.7.3. R. Ngt. Busro
1.7.4. R. Ngt. Fatkhurrohman
1.7.5. R. Ngt. Umi Salamah
1.7.6. R. Abdurrahman
1.8. R. Maksum
1.9. R. Surotomo
2. Sanusi peputra :
2.1. R. Deres Tirto Sanjoyo
2.2. R. Abdul Kromo Sanjoyo
2.3. R. Daliyun Tirtowiharjo
2.4. R. Ngt. Surotomo
3. R. Ngt. Mustopo I peputra :
3.1. R. Saleh
4. R. Cokrorejo peputra :
4.1. R. Jiteng
4.2. R. Suwadi
4.3. R. Ngt. H. Mukmin
4.4. R. Padi
4.5. R. Dayat
5. Dulah Sirat peputra :
5.1. R. Ismail
5.2. R. Abu
5.3. R. Ngt. Tas
5.4. R. Chamim
5.5. R. Ngt. Kawaliyah
5.6. R. Nguhodo
5.7. R. Ngt. Muslihati
5.8. R. Ngt. Robek
5.9. R. Ngt. Marwiyah
6. Dulah Sindi peputra :
6.1. R. Mahfud
6.2. R. Ngt. Abdul Mukti I
6.3. R. Ngt. Abdul Mukti II
6.4. R. Dal
6.5. R. Muh. Saleh
6.6. R. Muh. Ghozali
6.7. R. Ngt. Nah
6.8. R. Ngt. H. Chalimi

7. R. Ngt. Mustopo II peputra :
7.1. R. Mukmin
7.2. R. Jamjani
7.3. R. Ngt. Yosi
7.4. R. Ngt. Hanah
7.5. R. Dul Mukti
7.6. R. Banu
7.7. R. Ngt. Kragan
8. R. Mustakim peputra :
9. R. Abdurrahman peputra :
9.1. R. Abdul Chamid
9.2. R. Ngt. Sampah
10. R. H. Kasbullah peputra :
10.1. R. Ngt. Rahmat Syarif Hasan
10.2. R. Ngt. Suwadi
10.3. R. Mardas
10.4. R. Cokrosudirjo
10.5. R. Sulaiman
10.6. R. Ngabei Ciptosukarjo
10.7. R. Saroni
11. R Sudir peputra :
11.1. R. Rahmat Unus
12. R. Bakri peputra :
12.1. R. Sangadi
12.2. R. Ngt. Siti Asyiah
13. R. Busro peputra :
14. R. Ngt. Japar peputra :
14.1. R. Ngt. Djamdjani
14.2. R. Bahrun
14.3. R. Cholil
14.4. R. Djadin
14.5. R. Yasin
14.6. R. Ngt. Lurah Mulisari
14.7. R. Ngt. Munir
14.8. R. Ngt. Ngali
15. R. Ngt. Dulah Mahlan peputra :
15.1. R. Iman
15.2. R. Ngt. Sopiah
15.3. R. Ngt. Fatonah
15.4. R. Ngt. Musoharotun
15.5. RM. Muhammadi
15.6. R. Ngt. Mahmudah
15.7. R. Ngt. Istifaiyah
16. R. Ngt. Toyib peputra :
16.1. RH. Munir
16.2. R. Ngt. Namirah
16.3. R. Ngt. H. Mukmin
16.4. R. Ngt. Sapari
16.5. R. Ngabei Rahmat
16.6. R. Ngt. Piyah
16.7. R. Alwi
16.8. R. Ngt. Jenap

17. R. Dulah Surur peputra :
17.1. R. Romli
17.2. R. Abu Bakar
18. R. Ngt. Dul Majid peputra :
18.1. R. Ghojali
18.2. R. Ngt. Sayid Ibrahim
18.3. R. Toha
18.4. R. Ngt. Hindun
18.5. R. Dakili
19. R. Ngt. Saleh peputra :
19.1. R. Rusdi
19.2. R. Ngt. Umar
19.3. R. Muchasi
19.4. R. Nawawi
19.5. R. Ngt. Ti
19.6. R. Ngt. Badiyah
19.7. R. Baikuni
20. R. Ngt. Jalal peputra :
20.1. R. Idrus
20.2. R. Ngt. Ismail
20.3. R. Chotib
20.4. R. Ngt. Muhdi
20.5. R. Ngt. Maryam
20.6. R. Abu Talkhah
20.7. R. Ngt. Lah
20.8. R. Ngt. Vatlun
20.9. R. Ngt. Muh. Romli
21. R. Ngt. Taksis peputra :
21.1. R. Ngt. Markun I
21.2. R. Ngt. Markun II
21.3. R. Rais
22. R. Ngt. Karman peputra :
22.1. R. Ngt. Dahuhadi Sutirto
22.2. R. Ngt. Daman
22.3. R. Nur
22.4. R. Ngt. Umi
22.5. R. Ngt. Kodar
23. R. Imri peputra :
23.1. R. Ngt. Duroniah
23.2. R. Baliyo
23.3. R. Komar
23.4. R. Ngt. Siri
23.5. R. Abu Dardak
23.6. R. Wahyuyun
23.7. R. Yunus
24. R. Katim peputra :
25. R. Katam peputra :
25.1. R. Dulah
25.2. R. Imam Muhammad
25.3. R. Zaeni Dahlan
25.4. R. Ngt. Asyiah


Keterangan :
R. punika gelar kagem putra Kakung
R. Ngt punika gelar kagem putri ingkang sampun krama dados penganten ( R. Ngt = Raden Nganten ) ananging sanes Nganten kaum dagang ingkang sumebar wonten ing pesisir Ler utawi Kidul.


Wassalam
Ingkang Nyerat Silsilah

Sayyid R. Muh. Ravie Ananda

12 Komentar:

Pada 18 Desember 2010 04.58 , Blogger ahmad mengatakan...

kulo batih eta fatmawati.
nyuwun konfirmasinipun, menawi kulo urut, menawi mboten lepat mekaten:
1. Sayyidah RA. Eta fatmawati Auliyatul Ummah
2. Kyai Sayyid R. Salim Almator
3. Sayyidah RA. Rofqoniyah / Kyai Matori alm.
4. Sayyidah RA. Roikhanah Plumbon
5. Kyai Sayyid RM. Abdurrohman Tirip Purworejo Garwa Sucen
6. Kyai Sayyid Taslim Tirip Gebang Purworejo Garwa Fatimah
7. Sayyidah Nyai Tolabudin
8. Sayyid Ahmad Muhammad Alim Garwa Kalibening Wonosobo
9. R. Singosuto, Mojotengah Garung Wonosobo, ibni
10. R. Alim Marsitojoyo, Mojotengah Garung Wonosobo, ibni
11. R. Martogati, Wonokromo, Garung Wonosobo, ibni
12. R. Dalem Agung, Mojotengah, Garung Wonosobo, ibni
13. RA. Dilem Bandok, Wonokromo, Garung Wonosobo, ibni
14. RA. Nyai Bekel, Karangkobar Banjarnegara, ibni
15. RA. Nyai Segati / Pangeran Bayat, Tegalsari Garung Wonosobo, ibni
16. Sunan Kudus, ibni
17. Syarifah ( garwanipun Sunan Ngudung ), ibni
18. Sunan Ampel, ibni
19. Maulana Malik Ibrahim, ibni
20. Syekh Jumadil Kubro, Pondok Dukuh Semarang, ibni
21. Ahmad Syah Jalal ( Jalaluddin Khan ), ibni
22. Abdullah ( al - Azhamat ) Khan, ibni
23. Abdul Malik ( Ahmad Khan ), ibni
24. Alwi Ammi al - Faqih , ibni
25. Muhammad Shahib Mirbath, ibni
26. Ali Khali' Qasam, ibni
27. Alwi ats - Tsani, ibni
28. Muhammad Sahibus Saumiah, ibni
29. Alwi Awwal, ibni
30. Ubaidullah, ibni
31. Ahmad al - Muhajir, ibni
32. Isa ar - Rummi, ibni
33. Muhammad al - Naqib, ibni
34. Ali al - Uraidhi, ibni
35. Ja'far ash - Shadiq, ibni
36. Muhammad al - Baqir, ibni
37. Ali Zainal Abidin, ibni
38. Husein, ibni
39. Sayyidatina Fatimah, Ra, ibni
40. Rosulullah Muhammad S. A. W

matur nuwun sakderengipun

 
Pada 31 Desember 2010 23.42 , Blogger raffie ananda mengatakan...

nggeh mbah eta..leres niku..kulo salah tulis menawi..lha saking katahipun nama ngantos kesingsal singsal..salam kangge bapak salim

 
Pada 31 Desember 2010 23.42 , Blogger raffie ananda mengatakan...

nggeh mbah eta..leres niku..kulo salah tulis menawi..lha saking katahipun nama ngantos kesingsal singsal..salam kangge bapak salim

 
Pada 31 Desember 2010 23.42 , Blogger raffie ananda mengatakan...

nggeh mbah eta..leres niku..kulo salah tulis menawi..lha saking katahipun nama ngantos kesingsal singsal..salam kangge bapak salim

 
Pada 7 Desember 2011 15.43 , Blogger book's mengatakan...

ampun gampang nge bin ke tiyang lo....

 
Pada 18 Juli 2012 23.23 , Blogger Rochid Supangat mengatakan...

Subhan Allah kapan ada acara pertemuan besar keluarga,kami mohon dikabari.
Dari H.Rochid Supangat bin Achmad Said bin Palil,Tarakan,Kaltim

 
Pada 29 Agustus 2012 07.09 , Blogger arjun ahmad fauzi mengatakan...

menawi keturunan saking Sayyid Ahmad Yunus Bulus ibn Sayyid Rofingi Sorogonen lajeng sinten mawon?


Arjun Ahmad Fauzi

 
Pada 30 Agustus 2012 08.36 , Blogger arjun ahmad fauzi mengatakan...

kulo batih Arjun Ahmad Fauzi, nyuwun konfirmasinipun, menawi kulo urut, menawi mboten lepat mekaten:

1. Arjun Ahmad Fauzi ibni
2. Sayyid Muhammad Chozin (Majenang) ibni
3. Sayyid Syahid (Majenang)ibni
(saking Garwo Mbah Muso ingkang asmanipun Umu Syahid)
4. Sayyid Muso ibni(Mergoyoso Magelang)
5. Sayyid Ahmad Yunus ibni (Bulus-Purworejo)
6. Sayyid Rofi'i Sorogenen ibni
7. Sayyid Ahmad Muhammad Alim ibni(sakingg Garwa Banyuurip)
8. R. Singosuto, Mojotengah Garung Wonosobo, ibni
9. R. Alim Marsitojoyo, Mojotengah Garung Wonosobo, ibni
10. R. Martogati, Wonokromo, Garung Wonosobo, ibni
11. R. Dalem Agung, Mojotengah, Garung Wonosobo, ibni
12. RA. Dilem Bandok, Wonokromo, Garung Wonosobo, ibni
13. RA. Nyai Bekel, Karangkobar Banjarnegara, ibni
14. RA. Nyai Segati / Pangeran Bayat, Tegalsari Garung Wonosobo, ibni
15. Sunan Kudus, ibni
16. Syarifah ( garwanipun Sunan Ngudung ), ibni
17. Sunan Ampel, ibni
18. Maulana Malik Ibrahim, ibni
19. Syekh Jumadil Kubro, Pondok Dukuh Semarang, ibni
20. Ahmad Syah Jalal ( Jalaluddin Khan ), ibni
21. Abdullah ( al - Azhamat ) Khan, ibni
22. Abdul Malik ( Ahmad Khan ), ibni
23. Alwi Ammi al - Faqih , ibni
24. Muhammad Shahib Mirbath, ibni
25. Ali Khali' Qasam, ibni
26. Alwi ats - Tsani, ibni
27. Muhammad Sahibus Saumiah, ibni
28. Alwi Awwal, ibni
29. Ubaidullah, ibni
30. Ahmad al - Muhajir, ibni
31. Isa ar - Rummi, ibni
32. Muhammad al - Naqib, ibni
33. Ali al - Uraidhi, ibni
34. Ja'far ash - Shadiq, ibni
35. Muhammad al - Baqir, ibni
36. Ali Zainal Abidin, ibni
37. Husein, ibni
38. Sayyidatina Fatimah, Ra, ibni
39. Rosulullah Muhammad S. A. W

 
Pada 30 Agustus 2012 08.39 , Blogger arjun ahmad fauzi mengatakan...

menawi lepat dipun leresaken utawi dipun cek saking buku silsilah ingkang asli wonten Margoyoso Magelang

 
Pada 30 Agustus 2012 08.41 , Blogger arjun ahmad fauzi mengatakan...

kulo namung onten foto copy nipun, sekedar nyambung silaturahmi ingkang dangu ical, yai.....

 
Pada 22 April 2013 08.36 , Blogger Fahrur yusanto mengatakan...

Lha keturunan dari Kyai Sayyid Imron, Krumpakan, Kajoran Magelang masih ada apa ga yaa? trus klo masih siapa saja namanya?


 
Pada 20 Juni 2016 10.21 , Blogger bpk muliadi mengatakan...

¬ hal yg tidak pernah terbayangkan kini menjadi kenyataan,dengan keluarga saya untuk AKY SANTORO kami ucapkan banyak terimah kasih karna berkat BANTUAN AKY SANTORO ALHAMDULILLAH keluarga kami bisa lepas dari segala HUTANG HUTANG. karna nomor togel yang di berikan KY SANTORO YAITU-4D. nya BENAR BENAR TERBUKTI TEMBUS 100% DAN SAYA MEMENANGKAN.125 juta.ALLHAMDULILLAH saya bisa menutupi semua tuhang hutang saya.dan MOTOR saya yg dulunya aku gadaikan,kini sudah di tebus kembali.dan kami juga sudah membuka usaha kecil kecilan,kami tidak menduga KY SANTORO TELAH MERUBAH NASIB KAMI DALAM SEKEJAP.dan hanya AKY SANTORO Lah DUKUN TOGEL YANG PALING BERSEJARAH DI KELUARGA KAMI.ini adalah benar benar kisah nyata dari saya.dan saya tidak malu menceritakannya.semua tentang kesusahan yg perna saya jalani.karna di situlah saya mulai berfikir bahwa mungkin masih banyak saudara kami yg membutuhkan bantuan seperti saya.yang ingin seperti saya silahkan hub AKY SANTORO DI NOMOR(_0823_1294_9955_)Atau KLIK DISINIDI JAMIN 100% TEMBUS.JIKA ANDA PENUH KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN SILAHKAN ANDA BUKTIKAN SENDIRI.DAN SAYA SANGAT YAKIN BAHWA ANGKA GHOIB YANG DI BERIKAN KY SANTORO DAPAT MERUBAH NASIB ANDA SEPERTI SAYA.SEBELUMNYA SAYA MOHON MAAF KALAU ADA PERKATAAN SAYA YANG KURANG SOPAN.TOLONG DI MAAF KAN.TERIMAH KASIH.THANK'Z ROOMX ZHOBATH.!!!

 

Posting Komentar

Berlangganan Posting Komentar [Atom]

<< Beranda