Senin, 14 Desember 2009

pustaka perdikan( riwayat kh. Imanadi pendiri masjid kauman kebumen )

Buku alit punika kaparingan asma PUSTAKA PERDHIKAN. Dipun anggit dinten Jumat Kliwon, 11 Safar 1430 H/ taun JE 1942 utawi 06 Februari 2009 dening Sayyid R. Ravie Ananda kanti ngempalaken riwayat saha silsilah saking pra turunipun Suwargi KH. Imanadi ugi kanti penyelidikan awujud sumber – sumber kawontenan ing sejarah. Riwayat kakempalaken saking panjenenganipun ;
 1. KH. Sayyid R. Salim Al Mator Jatisari
 2. Sayyid R. Sugeng Assyamsi Kauman
Buku kacetak kanti sederhana supados saged dipun waos dening pra putra wayahipun KH. Imanadi ingkang mbetahaken. Kagem Pra putra wayah ingkang dereng kaserat wonten ing mriki kersaha nyerat piyambak – piyambak lan kahaturaken dhateng Sayyid R. Muh. Ravie Ananda wonten alamat Jalan Garuda 13 Kebumen Jawa – Tengah. Wasana Buku Pustaka Perdhikan punika sageda manfangati kagem kita sami. Amin. Buku Pustaka Perdhikan nyariosaken riwayatipun KH. Imanadi saha silsilahipun dumugi putra wayah turunipun. K.H Imanadi putranipun Kyai Nurmadin bin Kyai Marbut Roworejo Kebumen. Kyai Marbut punika salah satunggaling putra saking Hamengku Buwana III ingkang asma Bandara Raden Mas Suratman (Pangeran Harya Hadisurya II) ingkang wonten tlatah Romo/Rema Panjer asma Pangeran Ngabdulrakim. Rema Panjer sakpunika dados Kabupaten Kebumen.

Duginipun Pangeran Ngabdulrakim dateng Rema Panjer sepindah kapurih madosi keng raka ingkang asma Pangeran Mursyid / Said Legok Pejagoan Kebumen ingkang sakderengipun kesah saking kraton amargi mboten remenipun kaliyan walandi ingkang cawe-cawe wonten saklebeting pemerintahan kraton. Panjenenganipun njujug mangilen dumugi dusun Rawareja Rema Panjer. Siti Rawa dados dhusun ingkang reja sak sampunipun Pangeran Said lenggah wonten ing mriku. Sak sampunipun kepanggih kalian keng Raka, Pangeran Ngabdulrakim /Marbut lajeng nyuwun dhumateng Pangeran Said kondur dhateng kraton, ananging Pangeran Marbut malah dipun suwun ndherek merangi Walandi. Pangeran Marbut kagungan satunggal pemanggih kaliyan Pangeran Said, lajeng mboten sios kondur dhateng Mataram lan ndherek keng Raka merangi Walandi. Pangeran Marbut kasuwun supados lenggah wonten Rawareja, dene Pangeran Said lajeng jengkar saking Rawareja supados mboten dipun curigani dening Walandi.


Pageran Said tindak mangilen dumugi Legok, lajeng lenggah wonten ing mriku ngatos dumugi sedanipun ( pesarehanipun wonten sak wingkingipun masjid Legok ). Ing sakmangkenipun Pangeran Ngabdulrakhim /Merbut lan Pangeran Mursid sesarengan kaliyan Pangeran Diponegoro (kakang pembajengipun) yudha mengsah walandi wonten tlatah Panjer. Pangeran marbut peputra Pangeran Nurudin / Nurmadin. Pangeran Nurudin / Nurmadin ugi kados dene ingkang rama, tansah nglampahaken syiar Islam kanti mucali ngaos piwulang agami Islam wonten Rawareja lan tansah merangi Walandi, asring kanti dhedhemitan ( gerilya ).

Pangeran Nurmadin Peputra KH. Imanadi / Iman Adi ingkang sak sampunipun dhiwasa lajeng lenggah wonten ing siti Perdhikan / Keputihan inggih punika siti ingkang merdhika, bebas saking pajeg. Siti punika lajeng kawastan siti Pesucen, ingkang sak terusipun dados dhusun nami Pesucen. Wonten ing Pesucen KH. Imanadi ugi tansah nerasaken perjuanganipun ingkang Rama lan Eyangipun. KH. Imanadi nglampahaken syiar Islam wonten ing dhusun Pesucen. Panjenenganipun ugi sampun nate tindak dhateng Mekah kagem nglampahi haji lan ngaos Agami Islam, mila ngantos lenggah wonten ing Mekah sawatawis dangu. Sak Konduripun saking Mekah KH. Imanadi dipun dadosaken panglima perang dening Pangeran Diponegoro kagem wilayah Panjer lan sak kiwa – tengenipun. Wondene panglima perang pusat dipun asta dening putranipun KH. Nur Iman Mlangi / KGPH. Sandeyo ( antawis taun 1825 – 1830 ).

Imanadi sanget misuwur dados setunggaling priyantung ingkang Linangkung, tangguh ugi ahli strategi perang, ingkang asring kanti dhedhemitan ( gerilya ), Mila Panjenenganipun mboten gampil dipun cepeng dening Walandi. Walandi ngantos kuwalahan ngadhepi KH. Imanadi. Wonten satunggaling wekdal, KH. Imanadi perang mengsah Walandi wonten sakpinggiring lepen LUKULA / Kali Gending. Panjenenganipun kepepek mboten saged mlajar malih. KH. Imanadi lajeng mlebet wonten ing lepen ( silem ) ngantos dangu mboten katingal. Walandi ingkang sumerep kalangkunganipun KH. Imanadi lajeng kanti sabar madosi turut lepen ngantos dumugi wekasanipun lepen LUKULA. Wonten ing mriku KH. Imanadi lajeng ngetingal lan lajeng dipun cepeng. Kalangkunganipun KH. Imanadi sanesipun babagan agami, inggih babagan politik, hukum, sosial lan ketatanegaraan ( pemerintahan ), ndadosaken Walandi sanget hormatipun lan sae dhumateng panjenenganipun sanajan wonten ing tahanan.

Ngleresi jaman Adipati Arung Binang IV ( 1833 – 1861 ) ingkang wekdal samanten ngasta pemerintahan Kebumen, wonten satunggaling wekdal sang Adipati pikantuk sasmita “ menawi badhe kiyat pemerintahanipun kedah manggihi lan sesarengan kaliyan KH. Imanadi ingkang wekdal samanten taksih dados tahanan politik. Adipati Lajeng ngedalaken KH. Imanadi saking tahanan lan ndadosaken panjenenganipun Pengulu Landrat I Kebumen. KH. Imanadi kersa dipun dadosaken Pengulu Landrat kanti syarat ingkang dados wakilipun inggih punika KH. Zaenal Abidin Banjursari Buluspesatren ingkang wekdal samanten taksih wonten tahanan amargi dados badalipun KH. Imanadi wekdal merangi Walandi. KH. Imanadi ngasta dados Pengulu Landrat I Kebumen lan lenggah wonten ing Kebumen. Panjenenganipun mundhut siti sak kilenipun alun – alun Kebumen ingkang sak lajengipun kawastanan kampung Kauman. Siti ingkang pernah Tengah lajeng dipun dadosaken Mesjid ingkang sak mangke dados nami Masjid Agung Kauman Kebumen ( antawis taun 1834 ).

Masjid ingkang sepindah dipun damel kanti modhel Joglo inggih punika ngagem 4 saka guru. KH. Imanadi damel saka guru saking kajeng jati ingkang dipun dugikaken saking kabupaten Ambal. Dipun cariosaken bilih adegipun saka 4 punika namung satunggal dalu inggih amargi angsal bantuan saking jin Islam saking Timur Tengah ingkang kawon juritipun kaliyan KH. Imanadi nalika wonten ing Mekah. Jin punika asma Abdurrahman ingkang katelah ugi Mbah Wangsa. Jin punika nyuwun tumut KH. Imanadi kondur dhateng Kebumen. Panjenenganipun marengaken kanti syarat mboten hangganggu damel sedaya putra wayah lan turunipun. Sekawan saka guru punika hingga sak punika taksih, ananging sampun dipun biantu cor. Wiwit taun 1834 M dumugi sak punika Masjid sampun dipun renovasi ambal kaping 5. Renovasi paling ageng wonten ing warsa 2005. Dumugi sak punika Imam Masjid sampun gantos ambal kaping 10, ingkang sedaya taksih kalebet putra wayahipun KH. Imanadi. Imanadi lenggah wonten Kauman ngantos dumugi sedanipun, ananging lajeng dipun sarekaken wonten pesarean Pesucen Wonosari, mboten sesarengan kaliyan Pangeran Nurmadin ( Ramananipun ) ugi Pangeran Marbut ( Eyangipun ) ingkang sumare wonten ing dhusun Rawareja. Sak surutipun KH. Imanadi, Pengulu Landrat II dipun asta dening KH Ali Khusen ( salah satunggaling putra KH. Imanadi ). Penguli landrat III dipun asta dening KH. Ali Awal ( salah satunggaling wayah KH. Imanadi; putra saking KH. Alwi ). Pengulu Landrat IV dipun asta dening KH. Abdul Fatah, (amargi pra putra KH. Ali Awal taksih sanget timur ) Pengulu landrat V / Pungkasan dipun asta dening KH. Abdullah Ibrahim ( putra pembajeng KH. Ali Awal kaliyan garwa ingkang kaping kalih ). Wiwit taun 1946 Pengulu landrat dipun gantos dados Kantor Urusan Agama ( KUA ). Ingkang ngasta sepindah wonten KUA kebumen inggih punika KH. Efendi.   Silsilah Imanadi ( Pesarehanipun wonten ing Pesucen ) peputra ; saking Garwa I ( Pringtutul Rawareja )
 1. Nyi. Warna
 2. Kyai Basar Kahfi
 3. Moh. Alwi
 4. Ali Khusen
 5. Zakariya
 6. H. Chasan
 7. Bafiroh
 8. Nyi Yohana
Saking Garwa II : Putrinipun RA. Kamaludiningrat (Garwanipun Pengulu Kraton Jogja) binti BPA. Dipowiyono bin Sinuwun Hamengku Buwana II kaliyan garwa kaping 4 / RA. Erawati ) peputra ;
 1. Nyi Jawahir
 2. H. Ahmad
Nyi Warna peputra ; Kyai Basar Kahfi peputra ; Moh. Alwi ( pesarehanipun wonten ing Pesucen ) peputra ;
 1. Ali Awal Kauman
 2. Alwi Pesucen
 3. Hanawawi Kauman
 4. Abdul Fatah
Ali Khusen peputra ;
 1. Nyi Ali Awal Kauman ( turunipun mriksani turunipun Ali Awal Kebumen Garwa I )
 2. Munada Prembun peputra :
  1. Madrejo / Muh. Ikhsan peputra :
   1. Mad Idris
   2. Sumowiyoto
   3. Datun
   4. Kasim peputra :
    1. Sumiati
    2. Suprapti
    3. Ciptadi Prembun peputra :
     1. Ayu Muzayyanah
     2. Rosi Ruvaida
    4. Isni peputra :
     1. Nuryaningsih
     2. Dewi Anjarsari
    5. Chomsiatun peputra :
     1. Intan Heri Purwoko
     2. Setyo Nugroho
    6. Sri Rochimah
    7. Sri Rasmini peputra :
     1. Sunikmah
     2. M. Mudrik As.
     3. Bagus Ulinuha
     4. M. Habiburrohman
     5. M. Ulil Azmi
     6. M. Ali Wafa
     7. S. U. Sa'adah
     8. M. Huda
     9. Ayu
     10. Afriyani
     11. M. Fikri
    8. Marsudi
    9. Siti Jumarni
    10. Sarmini peputra :
     1. Aji Mustofa
     2. S.A. Tsani
     3. Fuad
     4. Madinah
     5. Poniah
     6. Sarikem
     7. Siti Asiyah
2.Dalil 3.Ardjo Mutofa 4.Saminem
Zakariya peputra ;
 1. Nyi H. Ilyas Kutoarjo
 2. H. Muh. Ilham Suraturunan
 3. H. Muh. Aspan Suraturunan
 4. H. Muh. Yusuf Kauman
H. Chasan peputra ; Bafiroh peputra ; Nyi Yohana peputra ; Nyi jawahir peputra ;
 1. Ali Mustafa peputra ;
  1. Sastra
  2. H. Muhson
  3. Imam Pura
  4. Sarbini
  5. Dalail
  6. Munirah
  7. Nyai Madmarja
 2. SanMunawar ( Lurah Pesucen )
 3. Nyi Basar Kahfi
 4. Nyi Sanmustafa
 5. Ali Muntaha peputra ;
  1. Muhsin
  2. Muhson
  3. Muhsonah
  4. Munsarip
  5. Munisah
  6. Mutnginah
 6. Mustahal
 7. Abdul Anwar ( Siwedi Kutowinangun )
 8. Marjuned ( Banjarnegara )
 9. Nyi Madmurja ( Kenteng Karangsari Kutowinangun )
 10. Nyi Badariyah ( Nyi H. Nawawi ) peputra ; 1. Nyai Carik jetis 2. Nyai Ahmad 3. Nyai Badriyah 4. Haji Masyhud 5. Nyai Trafas 6. Maklum
 11. Nyi Ramadipura ( Buluspesantren )
 12. Nyi Satirah
 13. Badarudin peputra ;
  1. Nyi Ali Tsani Kauman ( Garwa I ) peputra ;
   1. Siti Khalimah Kauman peputra ;
    1. Mutoharoh
  2. Chafsoh Pekalongan peputra ;
   1. Arifin Pekalongan
   2. Makmun Kauman peputra ;
    1. Rokhimah Tasikmalaya peputra ;
    2. Kharisoh Rantewringin peputra ;
     1. Nurul Kauman
     2. Retno Rantewringin
     3. Beni
    3. Khotmah Tasikmalaya peputra ;
    4. Halimah Tasikmalaya peputra ;
    5. Honimah Kebumen peputra ;
     1. Ravie Ananda
     2. Aila Rezannia
    6. Soimah Kauman peputra ;
     1. Arif Hidayat
     2. Titin Rahayuningsih
     3. Teguh Priyatno
     4. Nur Fatmawati
     5. Diyah Kurniasari
   3. Nyi Maklum Kauman
H. Ahmad peputra ;
 1. Ibunipun Nyi. H. Ali
 2. Nyi Mangku
 3. Madnur
 4. Toyib
KH. Ali Awal bin Moh. Alwi kaliyan Garwa I peputra ;
 1. Nyi Abdul Manan I ( Sepuh )Kemangguan Alian
 2. Kyai Ismail Karanganyar Kebumen
 3. Nyi Abdul manan II Kemangguan Alian
 4. Nyi Zaenudin Pekeyongan
 5. Nyi Hanan Plumbon peputra ;
  1. Pengulu Ridwan/ Rilwan peputra ;
   1. Rughoyah / Makmun Kauman
   2. Rofqoniyah / Kyai Matori Jatisari peputra ;
    1. KH. Sayyid R. Salim Al Mator peputra ;
     1. Tobagus Muslihudin Aziz
     2. Hikmatul Hasanah
     3. Maksumah Kurniawati
     4. Musyafa Firman Iswahyudi
     5. Retno Auliyatussangadah
     6. Eta Fatmawati Auliyatul Ummah
    2. Songidah peputra ;
    3. Sangadatun Diniyah peputra ;
    4. Kyai Khumsosi Al Matori peputra ;
     1. Siti Khulasoh
     2. Siti Fatimah
     3. Lukman Zein
     4. Anis Siti Karimah
     5. Siti Khomsiati
     6. Anas Mufadhol
    5. H. Makmuri peputra ;
    6. Muslim peputra ;
   3. Sanusi Prembun peputra ;
    1. Sol
    2. Salamah Balingasal Prembun
   4. Sugeng peputra ;
   5. Dulkodir peputra ;
   6. Kyai Tohir Kedungtawon Kutowinangun peputra ;
Kyai Kosim Kedungtawon Kutowinangun peputra ; KH. Ali Awal kaliyan Garwa II peputra ;
 1. KH. Abdullah Ibrahim Kauman ( Pengulu Landrat terakhir ) peputra ;
  1. Siti Khotijah / Zaenal Kauman
  2. Siti hajatiyah / Mbah Jamaksari Somalangu
  3. Ashariyah / Mustofa Banjarnegara
  4. Umi Kulsum / Sumbono
  5. Maimunah / Ali Siroj ( Purworejo )
  6. Mariyah / Sumbono
  7. Hasim
  8. Maryatini / Masngudin
  9. Johariyah / kagarwa Sururudin, lajeng kagarwa dening Kyai Jamaksari Somalangu
  10. Sri Kartini
 2. Moh. Soleh peputra ;
  1. Yusuf Soleh
  2. Taslimah / Daqir Pekeyongan
  3. Slamet Soleh
  4. Musngidah / Masngud Prembun peputra ;
   1. Dalail
  5. Makmunah / Tahrir
  6. Asyiah / Ngalimun Prembun
 3. Siti Khalimah Wanasara / Abdullah sepuh peputra ;
  1. Aminah Wanasara peputra ;
   1. Muhtar
  2. Mutiah Krakal peputra ;
   1. Roh
 4. H. Ali Tsani Kauman peputra ;
 • Garwa I
  1. Siti Khalimah Kauman peputra ;
   1. Mutoharoh
  2. Chafsoh Pekalongan peputra ;
   1. Arifin Pekalongan
 • Garwa II ( Sayyidah Isti Sangadah binti Sayyid Muh. Fadil bin Sayyid Muh. Zein Solotiang bin Sayyid Muh. Alim Bulus Purworejo )
  1. Mahmud Ali Kauman peputra ;
   1. Arif Mustofa
  2. Isti Chamidah peputra ;
   1. M. Sudjangi
   2. Sugeng Assyamsi
   3. Abdul Rozak
   4. Lukman Hakim
   5. Abdus Somad
   6. M. Mahfud
   7. M. Murtadlo
5. Abdul Wahab peputra ;
1. Moh Alwi Tejasari Kawedusan peputra ;
1. Ikhsan Alwi
2. Syamsi / Isti Chamidah


 Jangkepan silsilah turunanipun Nyai Imanadi
Khoul KH. Imanadi dipun wontenaken saben tanggal 14 Ruwah wonten ing serambi Masjid Pesucen
Wonosari.


Silsilah Zaenal Abidin ( Banjursari buluspesantren Kebumen ), Marwan Ali Menawi ( Banjursari buluspesantren kebumen ) SILSILAH / Keluarga besar MUH. KAHFI AWWAL dan ZAENAL ABIDIN BANJURSARI BULUSPESANTREN KAB. KEBUMEN Muh. Kahfi Awwal berputra ; Muhtarom berputra ; Jawahir awal berputra ; Yusuf berputra ; Zaenal Abidin menurunkan :
 1. Marwan Ali Menawi
 2. Djawahir Tsani
 3. Abdurrouf / Nyai Abdurrouf
 4. Zaenal Muhammad / Nyai Zaenal Muhammad
 5. Zaenal Muharram
Marwan Ali Menawi menurunkan ;
 1. Nyai Tohir
 2. Nyai Ali Imran
 3. Muh. Syuhada
 4. Nyai Samenawi
 5. Muh. Kahfi Tsani
 6. Abdulmanan
 7. Nyai Haji Abbas
 8. Nyai Ali Muharrom
 9. Abdul Mu'id
 10. Abdul Muhtar
  Djawahir (Tsani) menikah dengan Putri Imanadi (dari istri kedua) menurunkan ;
 1. R. Ali mustafa
 2. RA. Nyai Basar kahfi
 3. R. Ali Muntaha
 4. RA. Nyai Sanmustafa
 5. RA. Nyai Ramadipura
 6. RA. Nyai Nawawi
 7. R. Marjuned
 8. Nyai Madmurdja
 9. R. Badaruddin
 10. RA. Nyai Satirah
 11. R. Dullah Anwar
  Abdurrouf / Nyai Abdurrouf menurunkan ;
 1. Taslim
 2. Nyai haji Bakri
 3. Akram
Zaenal Muhammad / Nyai Zaenal Muhammad menurunkan ;
 1. Madmardja
 2. Sanpawiro ( Marwoto )
 3. Tirtamanad
 4. Nyai Pingi
 5. Nyai Salamah
 6. Mardinah
Zaenal Muharram menurunkan ; 1. Muh. Abror 2. Achmad 3. Abd. Umar 4. Nyai Ragil 5. Zaenal Abidin 6. Dawud 7. Nyai Haji Mukmin Muh. Kahfi Tsani menurunkan
 1. Nyai Abdurrohman
 2. Nyai Sirad
 3. Nyai Damanhuri
 4. Nyai Abdul Mahmud
 5. Nyai Sadeli
 6. Nyai Ramli
 7. Kyai Mukti
AbdulManan menurunkan ;
 1. Mahful ( istri pertama )
 2. Mabrur ( Istri pertama )
 3. Mangsur ( istri pertama )
 4. Makmur ( istri kedua )
 5. Mabruroh ( istri kedua )
 6. Masfur ( istri ketiga )
 7. Madzfur ( istri ketiga )
 8. Wilayah ( istri ketiga )
 9. Masfuroh
Muh. Syuhada menurunkan ;
 1. Nyai Asfia
 2. Nyai Taslim
 3. Abdullah Mahmud
 4. Nyai sadikin
 5. Nyai Zaenal Abidin
 6. Muh. Chotim
R. Ali Mustafa menurunkan ;
 1. R. Sastra
 2. R. H. Muhson
 3. R. Imam Pura
 4. R. Sarbini
 5. R. Dalail
 6. RA. Munirah
 7. RA. Nyai Madmarja
R. Ali Muntaha menurunkan ;
 1. R. Muhsin
 2. R. Muhson
 3. RA. Muhsonah
 4. R. Munsarip
 5. RA. Munisah
 6. RA. Mutnginah
RA. Nyai Nawawi menurunkan ;
 1. RA. Nyai Carik jetis
 2. RA. Nyai Ahmad
 3. RA. Nyai Badriyah
 4. R. Haji Masyhud
 5. RA. Nyai Trafas
 6. R. Maklum
R. Badaruddin menurunkan ;
 1. RA. Nyai Ali Tsani kauman
 2. R. Makmun
 3. RA. Nyai Maklum
Mardinah menurunkan ;
 1. Somamihardja
 2. Martadidjojo
 3. Nyai Wongsowidjojo
Abdullah Umar menurunkan ;
 1. Mutingah ( istri pertama )
 2. Aminah ( istri pertama )
 3. Basyir ( istri kedua )
 4. Thubaniyah ( istri kedua )
 5. Salim ( Istri kedua )
 6. Sufar ( istri kedua )
Zaenal Abidin menurunkan ;
 1. Malichah
 2. Nasichah
 3. Achmad Moetawalli
Nyai Abdurrohman / H. Abdurrohman menurunkan ;
 1. Mahfud
 2. Thoifur
 3. Nyai Ghonimah
 4. Haji Nursodik
  Nyai Sirad menurunkan ;
 1. Mahful
 2. Bakri
 3. Rohmah / zawawi menurunkan ;
  1. Ghofir
 4. Shofiah / zawawi menurunkan ;
  1. Ngasit
  Nyai Sadeli menurunkan ;
 1. Zaenal
 2. Syamsuri
  R. Makmun menurunkan ;
 1. RA.Honimah, menurunkan ;
  1. R. Ravie Ananda
  2. RA. Aila Rezannia
Wasana sinigeg semanten kemawon riwayat saha silsilahipun KH. Imanadi. Mugi – mugi handadosaken pepenget saha tuladhanipun khusus dhateng pra dharahipun, dhateng pra kathah umumipun. Amin.


Kebumen, 06 Februari 2009
Ravie Ananda

9 Komentar:

Pada 1 November 2010 07.15 , Blogger dwi mengatakan...

putra djawahir adalah Ali mustofa dan dikaruniai delapan
1. Tafsir slimpet
2. Muhammad redja
3. Sastro wardoyo
4. Muchson
5. Imam Puro
6. Sjarbini
7. Dalail
8. Danadi

demikian koreksi kami dari banjarnegara
atas perhatiannya diucapkan terimakasih

 
Pada 19 Februari 2011 20.57 , Blogger raffie ananda mengatakan...

TRIMAKASIH KOREKSINYA...KALO BISA PANJENENGAN NERUSKAN SILSILAH MBAH ALI MUSTOFAQ BANJARNEGARA.DI BLOG INI BIAR NANTI SAYA COPY PASTE.BIAR TAMBAH LENGKAP,
RUMAH MBAH BUYUT SAYA.MBAH BADARUDIN KAUMAN KEBUMEN JUGA SEMUA KAYUNYA DULU DARI BANJARNEGARA.KALO BOLEH TAU BANJARNEGARANYA SEBELAH MANA YA MAS?
JIKA KE KEBUMEN SILAHKAN SINGGAH...DIKAUMAN SAUDARA2 PANJENENGAN BANYAK SEKALI.ATAU SINGGAH DI TEMPAT SAYA.TRIMAKASIH.MOHON SILSILAH MBAH ALI MUSTOFA DI COMENT ATAU LEWAT EMAIL ravieananda@yahoo.com untuk saya tambahkan

 
Pada 11 Juli 2011 08.11 , Blogger sabdo mengatakan...

mohon maaf mas raffie baru bisa balas
mas, mohon infonya kalau suami RA.Djawahir apakah Djawahir putra Zaenal abidin bulus pesantren?

 
Pada 16 November 2011 01.57 , Blogger raffie ananda mengatakan...

mas sabdo..benar RA jawahir biti imanadi (nama asli kurang diketahui sebab tradisi orang dulu asal menikah namanya disematkan nama suaminya saya, paling di depan disebut nyai ..nama suami...
ra jawahir adalah istri djawahir bin zainal abidin bin syekh yusuf.jawahir makam di kedungsari klirong, syekh yusuf makam di buluspesantren, saenal abidin makam si banjursari dengan syekh marwan alimenawi(putra mbarepnya)

 
Pada 30 Januari 2016 23.52 , Blogger azizramadani mengatakan...

Jenengan faham usul dari pada keluarga kh musytawi panggel?

 
Pada 27 Mei 2016 20.06 , Blogger Hanapi jijayanp mengatakan...

Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua,
Saya adalah satu pengamal yang tinggal di Bekasi. Sengaja ingin menulis sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar 750juta saya sters hamper bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa melunasi hutang saya, saya coba buka-buka internet dan saya bertemu dengan kyai ronggo, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama 3 hari saya berpikir, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KYAI RONGGO KUSUMO kata Pak.kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan penarikan uang gaib 3Milyar dengan tumbal hewan, Semua petunjuk saya ikuti dan hanya 1 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah akhirnya 3M yang saya minta benar benar ada di tangan saya semua hutang saya lunas dan sisanya buat modal usaha. sekarang rumah sudah punya dan mobil pun sudah ada. Maka dari itu, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya sering menyarankan untuk menghubungi kyai ronggo kusumo di 082349356043 situsnya http://ronggo-kusumo.blogspot.co.id/ agar di berikan arahan. Toh tidak langsung datang ke jawa timur, saya sendiri dulu hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sama baik, jika ingin seperti saya coba hubungi kyai ronggo kusumo pasti akan di bantu

 
Pada 17 Juli 2016 19.54 , Blogger pak.solihin mengatakan...

Terima kasih yang amat dalam kami ucapkan kepada MBAH SELONG yang
telah memberikan kebahagian bagi keluarga kami…berkat Beliau saya
sekarang udah hidup tenang karena orang tuaku udah buka usaha dan
punya modal untuk buka bengkel skrang pun orang tuaku tidak di
kejar-kejar hutang lagi…dan keluarga Kami di berikan Angka
Ritual/Goib Dari mbah yg sangat Jitu 100%dijamin
tembus…hingga keluarga kami sekarang merasa tenang
lagi…terima kasih mbah…Jika Anda ada yg merasa kesulitan
masalah Nomer ToGEL silahkan hbg Aja MBAH SELONG
dinmr hp beliau (081-322-565-355) atau http://prediksiangkahoki88.blogspot.com/
dan saya sudah membuktikan 3kali berturut2 tembus terimah kasih

 
Pada 30 Agustus 2016 17.59 , Blogger Ahmad Affandy mengatakan...

Sedikit berbagi pengalaman siapa tau bermanfaat
Sudah berkali-kali saya mencari tempat yang menyediakan pesugihan, mungkin lebihdari 15 kali saya mencari paranormal mulai dari daerah jawa Garut, Sukabumi, cirebon, semarang, hingga pernah sampai kebali , namun tidak satupun berhasil, niat mendapat uangdengan jalan pintas namun yang ada malah kehabisan uang hingga puluhan juta, suatu hari saya sedang isengbuka-buka internet dan menemukan website dari ustad hakim, sebenarnya sayaragu-ragu jangan sampai sama dengan yang lainnya tidak ada hasil juga, saya coba konsultasikan dan bertanya meminta petunjuk pesugihan apa yang bagus dan cepat untuk saya, nasehatnya pada saya hanya di suruh YAKIN dan melaksanakan apa yang di sampaikan pak.ustad, Semua petunjuk saya ikuti dan hanya 1 hari Alhamdulilah akhirnya 2M yang saya tunggu-tunggu tdk mengecewakan, yang di janjikan cair keesokan harinya, kini sayasu dahmelunasi hutang-hutang saya dan saat ini saya sudah memiliki usaha sendiri di jakarta, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya sering menyarankan untuk menghubungi ustad.hakim bawazier di 085210335409 atau cek websitenya http://pesugihan-islami88.blogspot.co.id/ jika ingin seperti sayasilahkan hubungi uztad.hakimbawazier. 100% memberikan bukti bukan janji

 
Pada 25 Januari 2017 17.42 , Anonymous Anonim mengatakan...

Assalamualaikum senang sekali saya bisa menulis dan berbagi kepada teman-teman disini. barangkali ada teman-teman yang sedang kesulitan masalah keuangan. Sebulan yang lalu perusaan percetakan saya dirundung hutang yang cukup besar. Hal itu di akibatkan melonjaknya harga kertas dan tenaga upah yang harus saya bayar kepada para karyawan saya. Sementara itu beberapa tender yang nilainya cukup besar gagal saya menangkan. Akibatnya saya harus menjaminkan mobil saya saya untuk meminjam hutang dari bank. Namun hal itu belum cukup menutup devisit perusaan. Bahkan pada akhirnya rumah beserta isinya sempat saya jaminkan pula untuk menutup semua beban hutang yang sedang dilanda perusaan. Masalah yang begitu berat bukan mendapat support dari istri justru malah membuat saya bersedih bahkan sikapnya sesekali menunjukan rasa kecewa. Hal itu di sebabkan semua perhiasan yang sempat saya hadiahkan padanya turut saya gadikan. Disaat itulah saya sempat membaca beberapa situs yang bercerita tentang solusi pesugihan putih tanpa tumbal dan akhirnya saya bertemu dengan Kyai Sukmo Joyo. Kata pak Kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan penarikan uang gaib 5milyar dengan tumbal hewan. Tanpa pikir panjang semua petunjuk pak.kyai saya ikuti dan hanya 1 hari. Alhamdulilah akhirnya 5M yang saya minta benar benar ada di tangan saya. Perlahan hutang-hutang saya mulai saya lunasi. Perhiasan istri saya yang sempat saya gadaikan kini saya ganti dengan yang lebih bagus dan lebih mahal harganya. Dan yang paling penting bisnis keluarga yang saya warisi tidak jadi koleps. Jika ingin seperti saya. Saya menyarankan untuk menghubungi kyai sukmo joyo di 0823.9998.5954 situsnya www.sukmo-joyo.blogspot.co.id agar di berikan arahan

 

Posting Komentar

Berlangganan Posting Komentar [Atom]

<< Beranda